Ish kreu i Gjykates se Faktit ne Gjirokaster, Albina Spaha, nxirret perfundimisht nga sistemi i drejtësisë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi sot shkarkimin përfundimtar dhe largimin nga sistemi i drejtësisë të ish-kryetares së Gjykatës së Faktit te Gjirokastrës Albina Spaha.

Ajo u shkarkua nga detyra më 15 prill 2019 me arsyetimin e mungesës së burimeve financiare të ligjshme për blerjen e një apartamenti, por Spaha e çoi në apel.

Ky i fundit vendosi lënien në fuqi të vendimit të shkallës së parë, Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Vendimi i plotë.

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.34/2019, datë 18.07.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Albina Spaha, kundër vendimit nr. 139, datë 15.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi: Lënien në fuqi të vendimit nr. 139, datë 15.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Albina Spaha. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu