Mijëra punonjës që aktualisht punojnë në shtet dhe në ndërmarrjet në pronësi publike do të përballen me dramë në pleqërinë e tyre, pasi institucionet ku ata punojnë nuk i paguajnë detyrimet për sigurimet shoqërore. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet një kërkese me të drejtë informimi nga “Monitor”, vuri në dispozicion një listë në përbërjen e së cilës aktualisht janë 1171 institucione dhe ente publike që nuk kanë paguar sigurimet shoqërore dhe ato shëndetësore për personelin e tyre.

Lista e borxhlinjve dominohet nga ndërmarrjet e ujësjellësit, ish-komunat, klubet e futbollit, sh.a.-të shtetërore, qendrat shëndetësore, zyrat arsimore, repartet ushtarake, madje edhe institucione të larta të administratës publike, si Kuvendi i Shqipërisë, madje gjykatat dhe drejtori të ndryshme në Tatime dhe në Dogana.

Entet publike që nuk i kanë paguar rregullisht sigurimet shoqërore dhe ato shëndetësore deri në fund të vitit 2018 kanë akumuluar borxhe në vlerën e 13.8 miliardë lekëve, ose rreth 110 milionë euro. Detyrimet janë krijuar në katër vitet e fundit, pasi në vitin 2015, qeveria “Rama”, e cila sapo erdhi në pushtet i shleu të gjitha detyrimet e gjetura nëpërmjet një pakete të re borxhi mbi 500 milionë euro.

Detyrimet e akumuluara, të cilat duhet të shkonin për llogari të arkës së Sigurimeve Shoqërore kanë krijuar efekte negative të shumëfishta.
Buxheti i shtetit i subvencionon të ardhurat e munguara nga taksa e sigurimeve prej të ardhurave të tjera të përbashkëta nga buxheti. Në këtë mënyrë, shqiptarët i kanë paguar me taksa të tjera abuzimet që administrata e shtetit dhe entet publike kanë bërë me fondet e sigurimeve. Këto fonde janë të planifikuara, por drejtuesit e enteve buxhetore devijojnë përdorimin e tyre në destinacione të tjera. Ndërsa efektet afatgjata lidhen me dëmet që këto borxhe do të krijojnë në pensionet e pleqërisë ndaj personave që po punojnë aktualisht në entet borxhlie.

 

Skema e shmangies së sigurimeve

Rasti tipik për krijimin e detyrimeve ndaj sigurimeve shoqërore janë ndërmarrjet e ujësjellësit, pushtetit lokal dhe entet në varësi të tij dhe agjencitë publike që varen nga entet qendrore. Këto ente, sidomos ndërmarrjet buxhetore që i administrojnë fondet publike vetë nëpërmjet llogarive të veçanta dhe jo direkt nga thesari janë të prira të krijojnë borxhe. Në presionin e politikës për të punësuar sa më shumë persona, ndërmarrjet e ujësjellësit, sha shtetërore, bashkitë etj., e përdorin fondin e sigurimeve për të paguar punonjës të rinj.

 

Si po krijohen detyrimet

Devijimi i fondeve për pagesën e sigurimeve shoqërore janë abuzimi në ekstrem që një institucion publik bën, ndaj përgjegjësia në këtë rast konsiderohet vepër penale sipas ligjeve në fuqi. Por, fakti që institucionet shqiptare vijojnë të mos i paguajnë sigurimet në masë, do të thotë se ligji jo vetëm që vepron, por është lënë tërësisht në harresë duke mos frenuar së paku zgjerimin e mëtejshëm të detyrimeve. Burimet nga tatimet pohuan se rasti tipik për krijimin e detyrimeve ndaj sigurimeve shoqërore janë ndërmarrjet e ujësjellësit, pushtetit lokal dhe entet në varësi të tij dhe agjencitë publike që varen nga entet qendrore.

Këto ente, sidomos ndërmarrjet buxhetore që i administrojnë fondet publike vetë nëpërmjet llogarive të veçanta dhe jo direkt nga thesari janë të prira të krijojnë borxhe. Në presionin e politikës për të punësuar sa më shumë persona, ndërmarrjet e ujësjellësit, sha shtetërore, bashkitë etj., e përdorin fondin e sigurimeve për të paguar punonjës të rinj. Gjithashtu ato mund ta përdorin fondin për të financuar edhe programe të tjera për të cilat nuk gjerojnë fonde të mjaftueshme.

Enti Rregullator i Ujit (ERRU) ka ngritur më shumë se një herë shqetësimin se ndërmarrjet e ujësjellësve janë të mbingarkuara me staf. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2018, ndërmarrjet e ujësjellësit në të gjithë vendin punësonin 124 punonjës, ose 374 punonjës më shumë se ata të raportuar në vitin 2017. ERRU vlerëson se në përgjithësi, sektori është i mbingarkuar me staf të pajustifikuar. Lidhur me këtë tregues, kërkohet një analizë e thelluar për secilën shoqëri në lidhje me numrin e punonjësve dhe pozicionet në organigramë, përshkrimet e punës dhe ngarkesën reale për çdo pozicion pune. Në total, rritja e raportuar e numrit të stafit ka sjellë rritjen e Kostove të Punës me rreth 392.8 milionë lekë, e cila po mbulohet duke mos paguar sigurimet për stafet e punonjësve që realisht nevojiten.

E njëjta praktikë ndiqet edhe nga bashkitë. Sipas të dhënave nga Shoqata e Bashkive, pushteti vendor kishte të punësuar më 2018 rreth 33,500 punonjës nga 22,000 në vitin 2015, ose 11 mijë e 500 punonjës më shumë. Nga transferimi i funksioneve të reja nuk janë më shumë se 10 mijë punonjës. Edhe pa transferimin e funksioneve të reja (arsimi parashkollor, administrimi i pyjeve, mirëmbajtja, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri etj.) administrata e bashkive është më e fryrë se para reformës.

Për këtë arsye, shumë bashki në të gjithë vendin kanë dështuar të paguajnë sigurimet shoqërore për punonjësit. Për shkak të kësaj situate, kriza në disa bashki mund të përshkruhet si faliment, pasi tatimet kanë nisur procedurat e sekuestros në disa prej tyre. Problemet financiare të pushtetit vendor në disa raste janë përkeqësuar nga pushteti qendror, i cili ka transferuar funksionet e administratës, por jo të gjitha fondet për administrimin e tyre.

 

Bashkitë e falimentuara

Shumë bashki në të gjithë vendin kanë dështuar të paguajnë sigurimet shoqërore për punonjësit. Për shkak të kësaj situate, kriza në disa bashki mund të përshkruhet si faliment, pasi tatimet kanë nisur procedurat e sekuestros në disa prej tyre. Problemet financiare të pushtetit vendor në disa raste janë përkeqësuar nga pushteti qendror, i cili ka transferuar funksionet e administratës, por jo të gjitha fondet për administrimin e tyre.

 

Shkarkimet e padrejta nga puna, akumulojnë borxh te sigurimet

Ministria e Financave ka shtrënguar masat ndaj institucioneve publike që nuk paguajnë në mënyrë të rregullt detyrimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve. “Strukturat përgjegjëse në degët e thesarit nuk autorizojnë pagesën e pagës në muajin pasardhës, nëse nuk është kryer pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat personale, në muajin e mëparshëm nga njësitë shpenzuese të qeverisjes qendrore dhe vendore”, thuhet në udhëzimin për zbatimin e buxhetit 2, i cili është lëshuar për njësitë zbatuese nga Ministria e Financave.

Me implementimin e sistemit të ri informatik tatimor dhe me mbylljen e llogarive bankare në emër të Drejtorive Rajonale Tatimore, kërkohet çdo ditë të sigurohet dërgim elektronik i arkëtimeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga struktura përgjegjëse për tatimet, sipas klasifikimit ekonomik buxhetor. Ekspertë të thesarit nga Ministria e Financave shpjeguan se udhëzimi zbatohet plotësisht.

“Ne koordinojmë çdo muaj me tatimet për debitorët në sigurime dhe i anulojmë fondet për pagat në muajin në vijim sipas udhëzimit, por ka një arsye tjetër pse po krijohen këto borxhe edhe nga administrata qendrore”, – shpjegoi ekspertja e Thesarit. Vitet e fundit, shumë punonjës edhe në pozicione të larta të administratës publike, duke përfshirë Kuvendin, ministritë etj., kanë fituar gjyqet për shkarkime të padrejta nga puna. Si pasojë e vendimeve të gjykatave janë akumuluar detyrime edhe në formën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ndaj këtyre punonjësve. Ekspertja shpjegon se Drejtoria e Thesarit në Ministrinë e Financave nuk mund të veprojë në këto raste, pasi fondet nuk ishin të planifikuara në fillim të vitit.

 

Privati, më korrekt se shteti

Për vitin 2018, të ardhurat nga Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore janë programuar 87.9 miliardë lekë dhe janë realizuar 88.8 miliardë lekë, me një rritje prej 0.9 miliardë lekë, ose 1% më shumë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017, rezultatet tregojnë për rritje me 6 miliardë lekë më shumë ose 7.20% më shumë. Por rezultatet pozitive nga arkëtimet e sigurimeve shoqërore mësohet të kenë ardhur nga sektori privat, teksa performanca e pagesave nga entet publike ka ardhur me përkeqësim.

Në vitin 2018, sipas të dhënave zyrtare nga ISSH, numri mesatar i punonjësve në ndërmarrjet buxhetore që paguan sigurime ishte më i ulët se në vitin 2017, edhe pse numri i punonjësve në administratë nuk ndryshoi. Në vitin 2018, nga kjo kategori paguan sigurime 140,600 persona ose 0.6% më pak se në vitin 2017. Ndërsa në institucionet jobuxhetore, numri i personave që paguan sigurime shoqërore më 2018 ishte 3.1% më i ulët se në vitin 2017. Edhe numri i punonjësve në këtë kategori shënoi rritje të mëtejshme në vitin 2018. Duke lexuar të ardhurat sipas zërave, shihet se rritja e arkëtimeve në sigurimet shoqërore erdhi nga sektori privat. Numri i punonjësve nga sektori privat që u përfshinë në skemën e sigurimeve shoqërore u rrit me 14% në vitin 2018 në raport me vitin e mëparshëm.

 

Mospagesa e sigurimeve, vepër penale

Në vitin 2015, qeveria i forcoi masat dhe penalitetet ndaj biznesmenëve që shmangin pagesat e sigurimeve shoqërore. Sipas ligjit të procedurave tatimore, nëse nga kontrolli në vendndodhjen e biznesit rezulton se tatimpaguesi nuk ka deklaruar në organin tatimor çdo të punësuar rishtazi, të paktën një ditë kalendarike përpara fillimit të punës, përveç detyrimit për pagimin e shumës së detyrimeve tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, të llogaritura nga data e konstatimit, dënohet me gjobë prej 500 000 (pesëqind mijë) lekësh.

Çdo konstatim i përsëritur i mosdeklarimit të punonjësve, pas aplikimit të dënimit konsiderohet evazion tatimor, sipas nenit 116 të ligjit dhe administrata tatimore ushtron të drejtën e parashikuar në nenin 131, të këtij ligji, duke bërë kallëzimin penal për tatimpaguesin. Katër vite më parë mospagesa e përsëritur e sigurimeve u konsiderua vepër penale. Mirëpo përderisa ka një borxh të akumuluar dhe institucionet nuk paguajnë në mënyrë të përsëritur sigurimet, shtrëngimet ligjore, sado të forta, nuk kanë funksionuar.

Sipas ligjit për sigurimet shoqërore, Radha e pagesës së kontributeve dhe të detyrimeve tatimore bëhet duke paguar fillimisht pagesat e kontributet e detyrueshme të sigurimeve shëndetësore, më pas kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëmarrësit, kontributet e detyrueshme suplementare të sigurimeve shoqërore, kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëdhënësit, tatimet, kamatëvonesat, gjobat dhe kostot administrative.

 

Si rrezikohen pensionet

Zyrtarë të Institutit të Sigurimeve Shoqërore pohuan se, ka një thellim të problematikës me pagesat e sigurimeve shoqërore në entet dhe institucionet publike, duke pohuar se pensioni i tyre rrezikohet nëse ata nuk E rregullojnë problematikën në kohë. Ekspertët në ISSH pohojnë se më së shumti janë të prekur punonjës të ndërmarrjeve shtetërore dhe sidomos të ujësjellësve, por gjeografia e institucioneve që nuk paguajnë sigurimet po shtohet çdo ditë. Të gjitha rastet duhet të zgjidhin çështjen në gjykatë. Por punonjësit që kanë punuar në shtet janë treguar më të pakujdesshëm për të monitoruar pagesën e sigurimeve dhe gjithashtu për të mbajtur dokumentacionin të plotë. Problematika është komplekse përveç mospagesës së sigurimeve, entet publike kanë humbur dosjet, kanë ngatërruar të dhënat, duke krijuar një problematikë komplekse që mohon pensionin e pleqërisë për shumë nga këto persona. Rruga e vetme është gjykata, por kur dokumentet mungojnë gjithçka bëhet e pamundur.

N.Sylaj, e cila ka punuar në një pozicion specifik në HEC-in e Fierzës, prej katër vitesh është në proces gjyqësor me Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve. Deri më tani, me pozicionin e punës së saj kanë përfituar pension tetë veta, kur në të vërtetë kanë punuar vetëm dy persona. Raste të tilla janë me mijëra.

Përveç pagesës së ulët, pensionistët shqiptarë në tri dekadat e fundit janë ndeshur shpesh me problematika që kanë të bëjnë me dokumentacionin për pagesat dhe vitet e fundit. Në fillim të viteve 1990, për ish-ndërmarrjet bujqësore ka munguar dokumentacioni dhe më pas gjatë tranzicionit dhe ngjarjeve të vitit 1997, shumë arkiva janë dëmtuar. Për të vërtetuar vitet e tyre të punës, shumë pensionistë tani duhet të hapin procese gjyqësore që, me anë të dëshmitarëve të vërtetojnë vitet dhe pozicionin e punës. Mirëpo duke qenë se pensionet false kanë qenë një fenomen i përhapur pas viteve 1990, nevoja për konsolidim në buxhetin e sigurimeve ka sjellë vështirësi të reja. Ka shumë raste që një pozicion pune i caktuar është dubluar me të tjerë që kanë përfituar pensione false. Kur vjen mosha e pensionit, personi që ka kryer punën me të vërtetë, has në vështirësi për të fituar të drejtën e pensionit. Gjykatat dhe Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve kanë forcuar kriteret për vlerësimet, kështu që shumë persona në moshë pensioni po përballen me vështirësi për të vërtetuar vitet e punës me dëshmitarë.

Por ekspertët e ISSH-së thonë se këto problematika do të zgjidhen njëherë e mirë me informatizimin e sistemit të pensioneve. Krijimi i një regjistri dixhital për dosjet e pensioneve do të zhveshë skemën nga abuzimet dhe spekulimet dhe gjithashtu do të sigurojë një transparencë më të madhe për të interesuarit. Tashmë, regjistri online është plotësuar nga viti 2011 e deri më aktualisht, ndërkohë po punohet për hedhjen e të dhënave edhe për vitet e mëparshme.

 

Si po përsëriten borxhet e bujshme të sigurimeve të 2015

Në janar të vitit 2014, Erion Veliaj, atëherë ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale, doli në një konferencë shtypi për të ngritur alarmin e akumulimit të një borxhi të madh në arkën e sigurimeve shoqërore nga qeveria e mëparshme. “Rreth 53 mijë subjekte, nga të cilat 1407 institucione publike buxhetore, nuk u kanë paguar sigurimet shoqërore punëtorëve të tyre të deklaruar gjatë tetë viteve të qeverisë së kaluar”, – tha Veliaj.

Në total, ato kanë rrezikuar pensionet e 250 mijë shqiptarëve, deklaroi ministri Veliaj. Ai përmendi disa nga institucionet më të rëndësishme si Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, ALUIZNI, QSUT-ja etj., të cilat gjatë tetë viteve të qeverisjes së kaluar nuk u kanë paguar sigurimet punonjësve të tyre, duke u rrezikuar edhe një pjesë të mirë të pensionit.

“Nëse kjo nuk do të ishte zbuluar, një pjesë e mirë e ushtarakëve do të rrezikonin të mbeteshin pa pensione. Ka reparte ushtarake të cilat kanë deri në 1 milion dollarë sigurime shoqërore të papaguara. Vendi ku kemi jetuar në 8 vite, ka qenë një vend i cili paska punuar në të zezë për mijëra zyrtarë të Republikës së Shqipërisë. Veç ministrive, ALUIZNI është institucioni me debinë më të madhe; një institucion që duhej të ishte përgjegjës për legalizimin e shqiptarëve që kishin ndërtuar në mënyrë ilegale, ishte vetë ilegal sepse punonte në të zezë”, tha Veliaj.
Nga ana tjetër, ai e cilësoi si qesharake dhe tragjikomike faktin se në 8 vitet e shkuara, as Ministria e Punës dhe institucionet e saj të varësisë nuk i paguanin sigurimet shoqërore. Ndërkaq, të gjitha institucionet shtetërore do të nisin të shlyejnë menjëherë detyrimet e prapambetura për kontributet shoqërore. Ky konstatim i ministrit Veliaj në atë kohë vjen me të njëjtin alarm edhe sot, ku situata paraqitet njësoj. Gati 1200 ente publike nuk paguajnë sigurimet e punonjësve, duke rrezikuar pensionin e mijëra personave.

Ekspertët e ISSH-së u bëjnë thirrje punonjësve që të kryejnë verifikime, teksa mijëra dosje pensioni po shqyrtohen në Gjykatën Administrative.
Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Tatimet, 13.8 miliardë lekë nga totali i detyrimeve ose 77% totalit është krijuar nga viti 2014-2016, teksa shihet se 3.2 miliardë lekë janë të mbartura para vitit 2013. Siç shihet nga të dhënat, borxhi ndaj arkës së sigurimeve është rritur me ritme më të shpejta vitet e fundit. Vetëm më 2018 u akumuluan 2.6 miliardë lekë detyrime të reja, ose 18.8% e të gjithë totalit.
Burimet nga Tatimet pohuan se një pjesë e madhe e këtyre detyrimeve u përkasin enteve publike dhe pushtetit lokal, pasi për bizneset private janë marrë masa shtrënguese. Nëse bizneset nuk paguajnë në kohë detyrimet për punonjësit, llogaritë bankare të tyre paguhen.

 

 

Mund të paguhen me këste

Institucionet publike që nuk kanë paguar sigurimet shoqërore apo shëndetësore të administratës mund të hyjnë në marrëveshje për pagesë me këste. Ministria e Financave dhe Ekonomisë bëri së fundmi disa ndryshime në udhëzimin “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, ku nënvizon se përjashtimisht vetëm entet publike mund të përfitojnë nga kjo lehtësi. “Në rastet kur në cilësinë e tatimpaguesit janë institucione apo ente shtetërore apo publike, qendrore apo vendore apo ente të tjera ku shteti është palë, për raste të një interesi të lartë publik ose të nevojës për moslejimin e cenimit të rendit dhe të sigurisë kombëtare, mund të lidhet një marrëveshje me këste edhe për detyrimet e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore” thuhet në udhëzim.

Ndryshimi vjen në të njëjtin udhëzim ku janë prekur edhe pika të tjera, si ajo për rastet e lidhjes së marrëveshjes për pagesë me këste të disa detyrimeve nga ana e bizneseve. Sipas këtij udhëzimi, marrëveshja për pagesë me këste mund të lidhet për detyrime tatimore të vendosura nga administrata tatimore, si rezultat i një vlerësimi tatimor të kryer, dhe për detyrime tatimore të vetëdeklaruara (vetëvlerësimit) nga tatimpaguesi.
Pavarësisht hapësirave që mundësohen për pagesë me këste, udhëzimi sqaron se administrata tatimore nuk hyn në një marrëveshje të pagesës me këste, vetëm për detyrim tatimor mbi të ardhurat të mbajtur në burim dhe të vetëdeklaruar nga tatimpaguesi, si dhe për detyrim nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, i cili është llogaritur, ose mbledhur, ose mbajtur prej tatimpaguesit.

Në çdo rast, udhëzimi sqaron se hyrja në marrëveshje për pagesë me këste nuk lehtëson pozitën ligjore të personit përgjegjës në rastet e prezumimit apo konsumimit të veprës penale së parashikuar ligjërisht lidhur me detyrimin tatimor të vetëdeklaruar nga tatimpaguesi, i cili është llogaritur, ose mbledhur, ose mbajtur prej tij, përfshirë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësor. Një raporti i mëparshëm i Kontrollit të Lartë të Shtetit, por edhe vetë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kanë vlerësuar se mospagesa e kontributeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore po kthehet në problematikë të theksuar sidomos për bashkitë. Këto të fundit rezultojnë me mospagesa në vite të kontributeve të punonjësve të punësuar pranë tyre.

Nr. SUBJEKTI Forma Ligjore e përpunuar
1 A.R.M.O. Sh A Shtetërore
2 REPARTI USHTARAK 4303 Ent publik
7 REPARTI USHTARAK  4006 Ent publik
8 REPARTI USHTARAK 4460 Ent publik
9 ALUIZNI  TIRANA  RURALE Ent publik
10 FAKULTETI EKONOMIK Ent publik
15 NJËSIA  MBËSHTETJES TEKNIKE PROG. IADSA Ent publik
17 MINISTRIA E MBROJTJES Ent publik
19 FAKULTETI SHKENCAVE NATYRES Ent publik
23 MINISTRIA  E  FINANCAVE Ent publik
27 ZYRA ARSIMORE LIBRAZHD Ent publik
28 REPARTI USHTARAK  NR 4443 Ent publik
29 FAKULTETI DREJTËSISË Ent publik
30 REPART USHTARAK NR.4009 Ent publik
31 UZINA LËNDËVE PLASËSE Ent publik
32 APARATI I MINISTRISË SË BRENDSHME Ent publik
35 HOTEL DAJTI Ent publik
38 KOMB. TEKSTILEVE TË PAMBUKTA Ent publik
41 ZYRA ARSIMORE MALLAKASTËR Ent publik
42 MINISTRIA E KULTURËS Ent publik
46 AGJENSIA (­­­ALUIZNI ) Ent publik
47 ZYRA ARSIMORE HAS Ent publik
48 DREJTORIA ARSIMORE QYTET Ent publik
51 AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR Ent publik
55 SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI Ent publik
56 PREFEKTURA  TIRANË Ent publik
57 REPARTI USHTARAK  5001 Ent publik
58 REPARTI USHTARAK  3001 Ent publik
63 QEND.SHEND.KAMEZ Ent publik
67 FEDERATA MUNDJES Ent publik
68 INSTITUTI I  KËRKIMEVE TË USHQIMIT Ent publik
70 QENDRA E ARTIT, TEATRI SKAMPA. Ent publik
72 NDËRMARRJA E RRUGËVE RURALE Ent publik
74 N N   H/C BANJE Ent publik
76 NDËRMARRJA ELEKTROTEKNIKE Ent publik
77 GJYKATA E TIRANËS Ent publik
78 PROKURORIA RRETHI GJYQËSOR KRUJË Ent publik
81 INSPEKTORATI SHTETËROR I ARSIMIT Ent publik
82 FAKULTETI  ARKITEKTURËS DHE URBANISTIKËS Ent publik
83 MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË Ent publik
85 REPARTI USHTARAK NR.6640 Ent publik
86 AGJENS. SHQIPT. E BIZNES.DHE INVEST. Ent publik
87 SHËRBIMI KOMBËTAR I RINISË Ent publik
88 REPARTI USHTARAK 1109 Ent publik
89 DREJT.RAJON.KUFIRI E MIGRA Ent publik
93 GJYKATA PËR KRIMET E RËNDA Ent publik
96 AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE Ent publik
97 DREJTORIA E PËRGJITSHME E POLICISË Ent publik
98 DREJT. RAJONALE E MONUMENTEVE TË KULTURËS Ent publik
102 ASISTENCA TEKNIKE IPA ADRIATIK Ent publik
104 AGJENCIA KOMB.TË BURIMEVE NATYRORE Ent publik
107 PARTIA SOCIALISTE KOLONJË Ent publik
109 SHKOLLA  INDUSTRIALE Ent publik
112 REPARTI USHTARAK NR 1301 Ent publik
114 ZYRA E ARSIMIT PEQIN Ent publik
115 REP. ISPEKT. SHPËTIM MINIERA TIRANË Ent publik
116 ZYRA ARSIMORE SARANDË Ent publik
117 ” Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura” Ent publik
120 REPARTI USHTARAK NR. 3500 , RINAS Ent publik
121 FEDERATA SHQIPTARE E SHAHUT Ent publik
122 INSPEKTORATI SHTETËROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL Ent publik
123 MINISTRIA MJEDISIT Ent publik
125 INSTITUTI I STATISTIKËS Ent publik
127 SHTËPIA  BOTUESE  BOTEM Ent publik
128 QEND.SHEND.PASKUQAN Ent publik
129 KOMISIONERI PER MBIKQYRJEN E SHERBIMIT CIVIL Ent publik
131 SHKOLLA ARTISITIKE JORDAN MISJA Ent publik
133 KOMITETI SHTETËROR TË MINORITETEVE Ent publik
134 SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES Ent publik
135 SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS (SHËRBIMI URGJENCES) Ent publik
136 KËSHILLI I MINISTRAVE Ent publik
137 QENDRA SHËNDETËSORE DIVJAKË Ent publik
138 TEATRI KOMBËTAR Ent publik
139 FEDERATA GJIMNASTIKËS Ent publik
140 DREJTORIA E ALUIZNIT TIRANA VERI Ent publik
142 PR.”FURNIZ.UJEKANALIZ F.KRUJË ,PESHKOPI” Ent publik
143 DREJTORIA POLICISË QARKUT Ent publik
144 “DREJTORIA SHERBIMIT PYJOR” Ent publik
146 REPARTI USHTARAK 2222 Ent publik
147 PROJEKTI  ” S P E E D Y ” Ent publik
148 INSTITUTI I MJEKSISË LIGJORE Ent publik
150 I. E. D. P  PARABURGIMI DURRËS Ent publik
152 DREJTORIA E ARTIT DHE KULTURËS Ent publik
154 REPARTI USHTARAK  4001 Ent publik
155 QENDRA E ZHVILLIMIT MENDOR SHKODËR Ent publik
158 BURGU  313 Ent publik
159 REPARTI USHTARAK 4001 Ent publik
160 REPARTI USHTARAK 6620 Ent publik
161 DREJTORIA E ALUIZMIT SARANDË Ent publik
166 DEGA E POLICISE NDERTIMORE RRETHI Ent publik
168 REPARTI USHTARAK 2001 Ent publik
170 RRUGET RURALE Ent publik
171 ARKIVI QEND. SHTETËROR FILMIT Ent publik
174 DREJTORIA NR 2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT Ent publik
176 DREJT.PERGJITHSHME SHERBIMIT TË PROVËS Ent publik
177 DREJTORIA  E  POLICISË Ent publik
178 DREJTORIA PËRGJITHSHME BURGJEVE Ent publik
179 ZYRA E  PARKUT ARKEOLOGJIK BYLIS Ent publik
180 QENDRA E LLOGARISË SË ARSIMIT KAVAJË Ent publik
181 SHTEPIA E FEMIJEVE ” PELLUMBAT” Ent publik
182 AGJENCIA PER MBESHTETJEN  SHOQ. CIVILE Ent publik
184 DREJTORIA E RAJONIT QENDROR TIRANË Ent publik
185 BORDI KULLIMIT Ent publik
186 SHKOLLA PROFESIONALE “HAVZI NELA” KUKES Ent publik
187 QEND. KOMB. PRITESE PER AZILKERKUES Ent publik
188 NDERMARJA MEKANIKE TEKSTILIT Ent publik
189 I.E.V.P FIER Ent publik
190 DREJTORIA BUJQESISE DIBER Ent publik
191 REPARTI USHTARAK NR 4400 Ent publik
192 INST. I SIG.USHQIMORE DHE VETERINARISE Ent publik
195 OFICINA E AUTOMJETEVE Ent publik
197 DREJTORIA ARSIMORE MIRDIT Ent publik
199 AGJENCIA E AUDITIT PROGRAMEVE ASISTENCES Ent publik
201 DREJTORIA ARSIMORE FIER Ent publik
205 AGJENCIA E EFIÇENSËS SË ENERGJISË Ent publik
206 ND.PASTRIM GJELB. PERMET Ent publik
208 PARKU ARKEOLOGJIK APOLLONIA Ent publik
209 PREFEKTURA QARKUT LEZHË Ent publik
210 QENDRA   KULTURORE Ent publik
212 DR.RAJ.REZERV.MATERIAL.TE SHTETIT TIRANE Ent publik
213 QEND. KOMBËTARE E PANAIREVE Ent publik
214 DREJTORIA  E SHËRBIMIT PYJOR Ent publik
215 DREJTORIA  ALUIZNI  TIRANË  – 2 Ent publik
216 DREJTORIA E POLICISË RRUGORE Ent publik
218 INSPEKTORATI QENDROR Ent publik
219 INSPEKTORATI SHTETËROR SHENDETESOR Ent publik
220 QENDRA SHEND. MARGEGAJ Ent publik
222 REPART USHTARAK NR.4030 Ent publik
223 MIN.TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES Ent publik
227 ADRIATIC ËELFARE MIX Ent publik
228 DREJT.PERGJ.PARANDAL.TE PASTRIM .PARAVE Ent publik
229 ND.KOMUNALE GJIROKASTER Ent publik
230 MINISTRIA E MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË Ent publik
231 QEND.SHEND.BALDUSHK Ent publik
232 DREJTORIA RAJONALE E RRUGËVE Ent publik
233 DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TROPOJE Ent publik
235 KOMISARIATI I POLICISË KAVAJË Ent publik
236 INST.EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE SHKODËR (IEVP) Ent publik
237 DREJTORIA ARSIMORE DURRËS Ent publik
239 SHËRBIMI PYJOR HAS Ent publik
242 DREJTORIA E ANTITERRORIT Ent publik
243 ORGANI KOMB INVS AKS INC AJROR  AV CIVIL Ent publik
244 INST. STUDIM PROJEKTIMIT TË MBROJTJES Ent publik
245 NËNPREFEKTURA Ent publik
246 PROJEKTI ZHVILLIMIT BURIMEVE NATYRORE Ent publik
248 KOMISARIATI I POLICISË TROPOJË Ent publik
249 INSPEKTORIATI SHTET.MBIKËQYRJES SË TREGUT Ent publik
250 ISHMPU, KUKES Ent publik
253 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DIBËR Ent publik
258 MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE (M I E) Ent publik
259 BORDI KULLIMI GJIROKASTËR Ent publik
260 AGJENCIA KOMBËTARE DUHAN CIGAREVE Ent publik
261 INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR Ent publik
263 SHKOLLA E MESME E GJUHEVE TE HUAJA Ent publik
264 PROKURORIA E RRETHIT GJIROKASTER Ent publik
266 DREJ.RRUGE RURALE DELVINE Ent publik
267 KOLEGJI POSAÇËM I APELIMIT Ent publik
269 Z.VENDORE INSPEKTORATIT SHTETËROR PUNES Ent publik
270 MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Ent publik
271 PËRFAQESITË DIPLOMATIKE Ent publik
272 KOMISARIATI I POLICISË DIBËR Ent publik
274 ND. PASTRIM GJELBRIM KAMËZ Ent publik
275 UNIVERSITETI I TIRANES Ent publik
277 DREJTORIA SHËRBIMIT PYJOR KAVAJË Ent publik
279 QENDRA SHEND. Ent publik
280 DREJT.RRUGEVE RURALE HAS Ent publik
281 PROKURORIA TROPOJE Ent publik
282 RROM – ALB Ent publik
283 REPARTI USHTARAK  1302 Ent publik
284 SHTËPIA FËMIJËVE Z. HALLULLI Ent publik
287 AGJEN LEGALIZIM URBANIZIM ZON INFORMALE Ent publik
288 DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE Ent publik
289 DREJTORIA SHERBIMIT SPITALOR Ent publik
292 BIBLOTEKE POLITEKNIKE Ent publik
293 QENDRA SHENDETSORE BUJAN Ent publik
294 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE Ent publik
295 DOGANA KAPSHTICË Ent publik
296 PROKURORIA DIBËR Ent publik
297 SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE Ent publik
299 DREJTOR.SIG.SHOQERORE DIBER Ent publik
300 DREJTORIA VENDORE E POLICISË SHKODËR Ent publik
301 QEND. FURNIZIMIT MATERIAL TEKNIKE Ent publik
303 NDERMARRJA PASTRIM GJELBERIMI LIBRAZHD Ent publik
304 DREJTORIA E MIRËMBAJTJES SE RRUGËVE Ent publik
306 DREJTORIA SHËRBIMIT PYJOR DURRËS Ent publik
308 DREJT.PËRITHSH. E REZERV. SË SHTETIT Ent publik
309 SHERB.I KONTROLL.BREND.NE SIST.BURGJEVE Ent publik
310 QENDRA SHENDËTSORE NR.1 Ent publik
311 UNIVERSITETI “E.CABEJ” Ent publik
312 ZYRA RAJONALE E PUNËSIMIT Ent publik
313 SHK.NIVELIT KOMB E MESME R.KRYEZIU Ent publik
315 FEDERATA PESHËNGRITJE Ent publik
317 BORDI I KULLIMIT MAT Ent publik
320 BORDI I KULLIMIT KUKËS Ent publik
321 GJYKATA E APELIT TIRANË Ent publik
322 QENDRA SHENDETËSORE ARAS Ent publik
323 FEDERATA E CIKLIZMIT Ent publik
324 QENDRA PRITESE TË TRAFIKUT Ent publik
326 DREJT.RAJ. MONUM.KULTURE Ent publik
327 GJYKATA E RRETHIT” Ent publik
328 ND.RRUGËVE RURALE LEZHË Ent publik
329 DREJTORIA RAJONALE RUGEVE RURALE DIBËR Ent publik
330 QENDRA SHEND. LEKBIBAJ Ent publik
331 REPARTI I NDERHYRJES SE SHPEJTE Ent publik
333 ASIST.TEK.ZBAT.PROG.NDERKUF.IPA II MNE-SHQ2014-20 Ent publik
336 REPARTI USHTARAK 2004 Ent publik
340 (PMU) NJESIA E MENAXHIMIT TE PROJEKTEVE Ent publik
341 QEND.SHEND.ZALL – BASTAR Ent publik
342 DR.RAJON.POLIC.KUFI.EMIGRA Ent publik
343 AGJENCIA KOMB.SHOQËRISË SË INFORMACIONIT Ent publik
345 INP.SHTET.SHENDE.DEGA RAJONALE  Q.TIRANË Ent publik
346 POL.E SPECIALITETEVE NR 1 Ent publik
348 NDËRMARRJA GJEOLOGJIKE POGRADEC Ent publik
350 DREJT.SHERB.PYJOR TEPELENË Ent publik
351 ZYRA PERMBARIMIT DIBËR Ent publik
353 QENDRA SHENDETËSORE IBALLE Ent publik
354 MINISTRIA DREJTESISE Ent publik
355 DREJT RAJONALE SHËRBIMIT KOMBETAR PUNES Ent publik
356 QENDRA SHËNDETËSORE QELEZ Ent publik
357 PROJEKTI “ADRIATIC ËELFARE MIX” Ent publik
358 GJYKATA E RRETHIT ELBASAN Ent publik
360 REPARTI USHTARAK NR.1001 Ent publik
361 DREJ.RAJON.FORM.PROF.PUBLI Ent publik
362 DREJTORIA RAJ E KUFIRIT DHE MIGRACIONIT Ent publik
363 DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DIBËR Ent publik
364 BORDI I KULLIMIT Ent publik
365 AVOKATI I PROKURIMEVE Ent publik
367 INSTITUTI KONFUCI NE UNIVERSITETIN E TIRANËS Ent publik
368 QENDRA E TRANSF. TEKNOLOGJ. BUJQ.SHKODËR Ent publik
370 NDËRTIM I BANESAVE ME QELLIM SOCIAL Ent publik
371 SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR Ent publik
372 POLICIA KUFITARE DHE EMIGRACIONIT Ent publik
373 PROKURORIA PUKE Ent publik
374 D.SHERBIMIT PYJOR KOPLIK Ent publik
375 QENDRA SHENDETSOR KOPLIK Ent publik
376 DREJTORIA  RAJONALE E INSPEK. SHTET. PUN Ent publik
377 INSPEKTORIATI SHTETEROR TË PUNËS Ent publik
378 UZINA MEKANIKE Ent publik
379 DREJTORIA E POLICISË BERAT Ent publik
380 SHKOLLA MESME NDERTIMIT Ent publik
381 AMBASADA GREKE Ent publik
383 MINISTRIA INTEGRIMIT EUROPIAN Ent publik
384 KLINIKA STOMATOLOGJIKE UNIVERSITARE Ent publik
385 PARKU ARKEOLOGJIK AMANTIA ORIKUM Ent publik
389 AGJENCIA SIG. SHOQËRORE Ent publik
390 KOMISIONERËT PUBLIKË Ent publik
391 GJYKATA USHTARAKE E APELIT Ent publik
392 NJESIA E MENAXH.TE PROJEK. FINANC.B.I.ZH Ent publik
394 SHËRBIMI GJEOLOGJIK SHQIPTAR Ent publik
395 KOMISARIATI I POLICISË Ent publik
396 REPARTI USHTARAK 1410 Ent publik
397 NJESIA RAJONALE POLICISE RRUGORE TIRANE Ent publik
400 UNIVERSITETI BUJQESOR TIRANES Ent publik
401 QENDRA E ARSIMIT LUSHNJE Ent publik
402 QENDRA SHENDETSORE ISHEM Ent publik
403 SEKRETARIATI NISMA PER TRANSP.NE IND.NXJ Ent publik
406 SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE Ent publik
407 DREJTORIA E SHERB TRUPIT DIPLLOMAT Ent publik
408 REPARTI USHTARAK “1010 “ Ent publik
411 KESHILL QARKU GJIROKASTER Ent publik
412 NJES.MEN.PROJ.ND.AKS.”QUKES-QAFE PLLOÇ,LOT1&LOT2” Ent publik
413 QENDRA EK.KULTURËS DIBËR Ent publik
415 ZYRA QENDRORE REGJ.PASURIVE Ent publik
416 QENDRA KOMBËTARE E URGJENCES MJEKËSORE Ent publik
417 PREFEKTURA QARKUT GJIROK. Ent publik
418 ZYRAE REGJISTRIMIT TË PASURISE KAVAJE Ent publik
419 AZRT/ VARËSI E MIN. SHTETIT PËR ÇËSHTJET VENDORE Ent publik
420 MINISTRIA E SHENDETËSISE Ent publik
421 R E N E A Ent publik
422 QENDRA SHEND. GJIROKASTËR Ent publik
423 INSP. SHT. I MJED,PYJEVE DHE UJRA. KORÇË Ent publik
424 AZILI PLEQVE KAVAJE Ent publik
428 AUTORITETI SHTET.PER INF.GJEOHAPESINOR Ent publik
429 QEND.SHEND.QYTETI STUDENTI Ent publik
430 AS.TEK.ZBAT.PROG.NDERK.IPA II ITAL.-SHQIP.-MALI ZI Ent publik
431 ZYRA ARSIMORE KAMEZ Ent publik
434 DOGANA GJIROKASTER Ent publik
435 AGJENCIA  KOMBETARE E TURIZMIT Ent publik
436 PREFEKTURA KUKES Ent publik
437 QENDRA SHEND.GRAÇAN Ent publik
438 QENDRA SHEND ARANITAS Ent publik
439 ZYRA RAJONALE ALUIZNI Ent publik
440 AKADEMIA E SIGURISË Ent publik
442 DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE Ent publik
443 AGJENCI KERKIMIT SHKENC,TEKN INOVACIONIT Ent publik
444 QENDRA KULTURORE SARANDË Ent publik
445 DREJTORIA E AKREDITIMIT Ent publik
447 ZYRA REGJ.PASURISE LEZHË Ent publik
448 ZYRA PUNESIMIT TROPOJE Ent publik
451 MIN.ZHVILL. EKON. TREG. DHE SIPERMARRJES Ent publik
452 SHOQ.PROJ.” ZHV.RRUG. NE BASHKINE ” TR Ent publik
453 QENDRA  EKONOMIKE E ARSIMIT Ent publik
454 REPARTI USHTARAK NR.6630 Ent publik
455 SHKOLLA “KRISTO ISAK” Ent publik
456 PREFEKTI I QARKUT DIBER Ent publik
457 DREJTORIA ARSIMIT KOPLIK Ent publik
458 DREJTORIA ARSIMORE Ent publik
459 ZYRA RAJ. E PUNESIMIT  (A.R.N.) Ent publik
460 DR. RAJ. SHERB. KOMB. TE PUNESIMIT Ent publik
461 SEKTORI EK.ARSIMIT SARANDE Ent publik
462 KESHILLI I QARKUT SHKODER Ent publik
463 Shkolla “Petro Sota” Ent publik
465 “DEGA DOGANES” Ent publik
466 NDERM. KOMUNALE KUCOVE Ent publik
467 FAKULTETI INXHINJERISE,MAT.&INXH.FIZIKE Ent publik
468 Q.K.SH. E SPORTIT Ent publik
471 DREJTORIA E PERGJ E ARKIVAVE Ent publik
472 DREJTORIA E PERGJITHSHME NR 1 QYTETIT Ent publik
473 NDERM. PASTRIM-GJELBERIM Ent publik
474 DEGA E DOGANES Ent publik
475 M.M. RRUGA RURALE MAT Ent publik
476 INSPEKTORIATI SHTETEROR I MJEDISIT Ent publik
477 DEGA E POLOCISE NDERTIMIT Ent publik
478 ASIST.TEK.ZBAT.PROG.NDERKUF.IPA II MK-AL 2014-2020 Ent publik
479 ” FRIGORIFERI  NR 2 “ Ent publik
480 AGJENSI PRIVATIZIMI Ent publik
481 DHOMA E TREGTISE DHE INDUSTRISE DIBER Ent publik
483 KOMISION.PER DREJT.INFO.E MBROJT.DHEN.PERSONALE Ent publik
484 REPARTI USHTARAK NR.1020 Ent publik
486 REPARTI USHTARAK 1801 Ent publik
487 INKUBATORI BIZNESIT SHQIPTAR Ent publik
488 REPARTI USHTARAK 5561 Ent publik
489 ZYRA REGJ.PASURIVE TROPOJE Ent publik
490 QENDER SPITALORE UNIVERSITARE Ent publik
491 SPITALI  BURGJEVE Ent publik
492 REPARTI USHTARAK  NR.1050 Ent publik
493 DREJTORIA RAJONALE E SHENDETSISE KORCE Ent publik
494 KESHILLI QARKUT Ent publik
495 QENDRA SHEND. KALA E DODES Ent publik
496 DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR – KURBIN Ent publik
498 QENDRA SHENDET. LESKOVIK Ent publik
499 ZYRA RAJ.SHERB SOCIAL SHTETEROR GJIROKAS Ent publik
500 “PROJEKTI TUR. GRATE 2” Ent publik
501 REPARTI USHTARAK 5010 Ent publik
502 DREJTORIA E SPITALIT Ent publik
503 POLICIA ELEKTRIKE Ent publik
504 PROJEKTI “TUR.GRATE2” (NJES. BASHK.NR.8) Ent publik
505 QENDRA ” STREHEZA TIRANE ” Ent publik
508 A L U I Z N I Ent publik
509 DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR DELVINE Ent publik
510 TEATRI KOMBETAR EKSPERIM. K.SPAHIVOGLI Ent publik
514 SHERBIMI SPITALOR MALSI E MADHE Ent publik
515 SHKOLLA LUIGJ GURAKUQI Ent publik
516 BURGU RROGOZHINE Ent publik
517 DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR Ent publik
518 QENDRA KULT. GJIROKASTER Ent publik
520 QENDER SHENDETSORE – VOSKOPOJE Ent publik
521 DREJT.RAJ.E FOND.SIG.TE DETYR TE K.SH.GJ Ent publik
522 DREJTORIA SHENDETIT PUBLIK KURBIN Ent publik
523 DREJT.STATISTIKES TROPOJE Ent publik
524 SHKOLLA PROFESIONALE “BEQIR ÇELA” Ent publik
525 KOMISIONI QENDROR ZGJEDHJEVE Ent publik
527 AGJENCIA KOMBETARE E BREGDETIT Ent publik
529 PREFEKTURA E QARKUT FIER Ent publik
530 QENDRA SHENDET TROPOJE Ent publik
531 GJYKATA E RRETHIT Ent publik
532 PREFEKTURA Ent publik
533 DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT KORCE Ent publik
534 DREJT. RAJ. SIG. SHOQERORE Ent publik
535 GJYKATA SHK.PARE LEZHE Ent publik
536 KOMITETI SHTETROR PER KULTET Ent publik
537 DREJTORIA E POLICISE ELBASAN Ent publik
538 POLICIA PYJORE Ent publik
539 DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR Ent publik
541 QENDRA SHENDETESORE BUZ Ent publik
542 DREJTORIA SHERBIMIT PYJOR/E Ent publik
543 KOMIS. POLICISE KUFITARE Ent publik
544 ZYRA PERMBARIMIT TROPOJE Ent publik
545 DREJT. SHEND. PUBLIK BULQIZ Ent publik
547 QENDRA KOMB. KULTURORE E FEMIJEVE Ent publik
548 BORDI I KULLIMIT Ent publik
551 DREJTORIA E MIREMBAJTJES SE RRUGEVE Ent publik
552 DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR MIRDITE Ent publik
553 INSPEKTORIATIT SHTETËROR TË MJEDISIT DHE PYJEVE Ent publik
555 INSPEKT.SHTET.MJEDISIT,PYJEVE E UJRAVE Ent publik
556 DR RAJ BUJQ USHQIM MBROJ KONSUM DR MUNK Ent publik
557 DR. RAJONALE E OPERATORIT TË SHËRB.TË KUJD. SHËND. Ent publik
562 QENDRA KULTURORE LIBRAZHD Ent publik
563 TEATRI “MIGJENI” Ent publik
564 FAKULTETI SHKENCAVE SOCIALE Ent publik
565 AUTORITETI  I  MEDIAVE  AUDIOVIZIVE Ent publik
566 AGJENSIA SIG.SHOQ.DELVINE Ent publik
567 QENDRA SHENDETESORE   N=3 Ent publik
568 NDERM. E KONT.TE SHERB.TE MJETEVE UJORE Ent publik
569 STATISTIKA DIBER Ent publik
571 BURGU BURREL Ent publik
572 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Ent publik
573 ZYRA PASURIVE PAL.TEPELENE Ent publik
574 SHKOLLA INDUSTRIALE “ARBEN BROCI” Ent publik
576 P.M.N.Z.SH. FIER Ent publik
577 DREJT.SHERB.PYJOR LEZHE Ent publik
578 QENDRA SHENDETSOR SELISHT Ent publik
580 DREJTORIA E ALUIZNI -T KAVAJE Ent publik
582 REPARTI  USHTARAK 3006 Ent publik
583 ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT PAS.PALU.GJ Ent publik
584 Reparti i NSH Fier Ent publik
586 “DREJTORIA E SHERBIMEVE BUJQESORE DHE PYJORE” Ent publik
587 PROKURORIA E APELIT TIRANE Ent publik
590 QENDRA SHENDETSORE FAJZA Ent publik
591 QENDRA KULTURORE “F.NOLI” Ent publik
593 I.SH.M.P.U Ent publik
594 AGJENCIA SHQIP. ZHVILLIMIT INVEST.  AIDA Ent publik
595 DOGANA VLORE Ent publik
596 PROKURORIA E RRETHIT Ent publik
597 AGJENCIA E BLERJEVE TE PERQENDRUARA Ent publik
598 ZYRA RAJONALE SHERBIMIT SOCIAL Ent publik
599 FEDERATA SHQIPTARE E PING PONGUT Ent publik
601 AVOKATI POPULLIT Ent publik
603 PROKURORIA E PERGJITSHME Ent publik
604 SEKTORI I PASTRIM GJELBERIMIT BALLSH Ent publik
605 ENTI SHETEROR FARNAVE DHE FIDANEVE Ent publik
606 NDERMARJA E PASTRIMIT FIER Ent publik
607 QENDRA KOM.INV. PAS . KULTURORE Ent publik
608 QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT Ent publik
609 AUTOR.RRUG.DREJT. RAJONIT VERIOR SHKODER Ent publik
610 DREJTORIA BUJQESISE Ent publik
611 QENDRA SHEND. TEPELENE Ent publik
613 SHKOLLA”STILIANO  BANDILLI” Ent publik
614 BORDI I MBIKËQYRJES PUBLIKE Ent publik
615 KOMISIONI I PAVARUR I KUALIFIKIMIT Ent publik
616 QENDRA SHENDETSORE BELSH Ent publik
617 DREJT. E SHERB. TE MBRO. NGA ZJARRI DHE SHPETIMIT Ent publik
618 ZYRA STATISTIKES Ent publik
619 INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT Ent publik
620 DREJTORIA RAJONALE E  DOGANEVE Ent publik
621 POLICIA ELEKTRIKE Ent publik
622 ZYRA RAJONALE E PUNESIMIT KUKES Ent publik
623 FAKULTETI INXHINJERISE ELEKTRIKE Ent publik
624 KOMISARIATI I POLICISE KUFITARE DIBER Ent publik
626 QEND.KUNDER EKSTREMIZMIT TE DHUNSHEM (QKEDH) Ent publik
627 INSPEKTORIATI SHTET. I PUNES Ent publik
628 ZYRA VENDORE E PUNËSIMIT MALËSI E MADHE Ent publik
629 DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER Ent publik
630 URDHRI PROFESIONAL HIDROTEKNIK Ent publik
631 QENDRA SHEND. LAZARAT Ent publik
633 DREJT.  RAJON. SIGUR.  KUJD.  SHENDETSOR Ent publik
634 QENDRA SHENDETESORE KRUJE Ent publik
635 KOMANDA E REPARTIT NR 1111 Ent publik
636 QENDRA SHENDETSORE LOPEZ Ent publik
637 MINISTRIA BUJQESISË DHE ZHVILLIMIT RURAL Ent publik
638 SIG.SHOQERORE GJIROKASTER Ent publik
640 QEND.EK.ARSIM. GJIROKASTER Ent publik
642 FAKULTETI INXHENJ.NDERTIMIT Ent publik
643 DEGA EKONOMIKE E KULTURES Ent publik
644 DREJTORIA VENDORE E POLICISE VLORE Ent publik
645 KESHILLI I QARKUT VLORE Ent publik
646 ZYRA E PUNES PERMET Ent publik
647 DREJTORIA ALUIZNI LUSHNJE Ent publik
648 ND. SHERBIMEVE PUBLIKE Ent publik
649 DR.RAJON.AUTORIT. KOMBETAR TE USHQIMIT Ent publik
650 SHTEPI FAMILJE PER FEMIJET E GRUPMOSHES 16-18 VJEÇ Ent publik
651 DEGA DOGANES TIRANE Ent publik
652 DREJTORIA ARSIMORE LAC Ent publik
653 QENDRA SHENDETESORE LEKAJ Ent publik
655 KESHILLI QARKUT TIRANE Ent publik
656 DOGANA BLLATE Ent publik
657 NDERMARJA E SHERBIMIT PYJOR SKRAPAR Ent publik
658 QENDRA SHENDET. LIVADHJA Ent publik
659 Shkolla “Thoma Papapano” Ent publik
660 QENDRA SHENDET. GJEGJAN Ent publik
661 ZYRA RAJONALE SHKODER Ent publik
662 REPARTI USHTARAK  1060 Ent publik
663 KESHILLI QARKUT DIBER Ent publik
664 INST.INTEGRIM. TE TE PERNDJEKUR. POLITIK Ent publik
665 I.E.D.P.  PARABURGIMI Ent publik
666 PROKURORIA RRETHIT LEZHE Ent publik
669 ARKIVI QENDROR I FORCAVE TE ARMATOSURA Ent publik
670 ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURISE Ent publik
671 DREJTORIA RAJ.MIREMBAJTJE RRUGA RRURALE Ent publik
672 ND MIRMBATJE RRUGE NACIONALE Ent publik
673 DREJTORIA   RAJONALE      TATIMORE KORCE Ent publik
675 QENDRA SHENDETSORE TOMIN Ent publik
676 QENDRA SHEND. LUNXHERI Ent publik
677 INSTITUCION EKZEKUTIMEVE DENIMEVE PENALE Ent publik
678 DEGA R.SIG.SHOQERORE SARANDE Ent publik
679 SHERB.PER CESHTJET E BREND.DHE ANKESAT Ent publik
683 D.R.SH .TRANSP.RRUGOR Ent publik
684 ZYRA E SHERBIMIT TURISTIK Ent publik
685 DREJT.RAJ.INSP.SHTET.PUNES Ent publik
686 SHTEPIA E FOSHNJES Ent publik
687 QENDRA SHENDETSORE KALIS Ent publik
688 DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK Q. SHKODER Ent publik
689 QENDRA SHEND. BARMASH Ent publik
690 ZYRA STATISTIKES ERSEKE Ent publik
692 UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI” Ent publik
693 KOMITETI SHIPTAR BIRESIMEVE Ent publik
694 DREJT.STATISTIKES SKRAPAR Ent publik
695 DREJTORIA RAJONALE SIG.SHOQERORE BERAT Ent publik
696 QENDRA SHENDETSORE NR5 Ent publik
698 KESHILLI I QARKUT FIER Ent publik
699 TATIM PAGUESIT TE MEDHENJ Ent publik
700 ZYRA STATISTIKES PEQIN Ent publik
701 AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT Ent publik
702 ND. E PASURISE PUBLIKE Ent publik
703 SIG.SHENDETESOR TROPOJE Ent publik
704 DREJTORIA STATISTIKES HAS Ent publik
706 AGJENCIA E PROKURIMIT  PUBLIK Ent publik
708 QENDRA SHENDETSORE CEPO Ent publik
710 QEND. KOMB. TEKNIKE BIOMJEKSORE Ent publik
711 SHERBIMI SPITALOR PERMET Ent publik
713 DREJT.ADMIN.PAKET.SHEND.E EKZAMIN.TERCIALE Ent publik
714 BURGU   302 Ent publik
715 Shkolla “Hysen Çela” Ent publik
717 QENDRA SHENDETESORE SYNEJ Ent publik
718 DREJTORIA E PERQASJES JURIDIKE NDERKOMB. Ent publik
719 REPARTI USHTARAK NR.1401 KUKES Ent publik
720 DREJTORIA ARSIMORE Ent publik
721 SEKTORI MIREMBAJTJE RRUGA KRUJE Ent publik
722 QENDRA SHEND. FUSHE CIDHEN Ent publik
723 REPARTI USHTARAK 6615 Ent publik
724 PROKURORIA KAVAJE Ent publik
725 “ANGJENCIA SHERBIMEVE KOMUNALE” Ent publik
726 DREJT. ARSIMORE TEPELENE Ent publik
727 AUTORITETI SHENDETSOR RAJONAL Ent publik
728 ND. E SHERBIMEVE PUBLIKE VLORE Ent publik
729 DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE VLORE Ent publik
730 “DREJTORIA E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE” Ent publik
731 QEND.SHEND.ZALL – HERR Ent publik
732 QENDRA SHENDETSORE  DARDHAS Ent publik
733 QENDRA KOMBETARE E EDUKIMIT NE VAZHDIM Ent publik
734 AUTORITETI PER INFO.MBI DOK.E ISH-SIG.TE SHTETIT Ent publik
735 DREJT.KUJD.SHENDET. LEZHE Ent publik
736 BORDI RAJONAL  I  KULLIMIT   KORCE Ent publik
737 INSTITUTI TRANSPORTIT Ent publik
739 PMU-PROG. PER ZHVILLIM E SME-VE NE SHQIP Ent publik
741 UZINA PJES NDRIM AUTOMJETEVE Ent publik
742 CIRKU KOMBETAR TIRANE Ent publik
743 NENPREFEKTURA KAVAJE Ent publik
744 QENDRA SHENDETESORE MILOT Ent publik
747 SHERBIMI INFORMATIV KOMBETAR Ent publik
748 SHTEPIA E FEMIJES SHKOLLORE Ent publik
749 QEND.SHEND.SHENGJERGJ Ent publik
752 AGJENCIA PËR ADMINISTRIMIN E TREGJEVE Ent publik
753 KONTROLLI LARTE SHTETIT Ent publik
754 KESHILLI QARKUT LEZHE Ent publik
756 DREJ/RAJ/E MJEDISIT DIBER Ent publik
757 DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR MAT Ent publik
758 QENDRA SHEND. KURVELESH Ent publik
759 DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KRUJE Ent publik
762 QENDRA SHENDETESORE Ent publik
764 ISHMP SHKODER Ent publik
765 DREJTORIA E STATISTIKES BERAT Ent publik
766 SHERBIMI PYJOR DIBER. Ent publik
768 INSPEKT. SHTETEROR I MJEDISIT DHE PYJEVE  TIRANE Ent publik
769 DREJTORIA POLICISE QARKU LEZHE Ent publik
770 I.SH.M.P.Q Ent publik
772 ZYRA E PUNES KAVAJE Ent publik
773 SHKOLLA PYJORE Ent publik
774 DREJT.STATISTIKES GJIROKAST Ent publik
775 QENDRA SHENDETSORE STEBLEVE Ent publik
776 QENDRA SHEND. ZALL DARDHE Ent publik
777 DREJTORIA RAJONALE  FORMIMIT PROFESIONAL Ent publik
778 DREJTORIA  PERGJITHSHME  TATIMEVE Ent publik
779 DREJT.MIREMB.RRUGE TROPOJ Ent publik
780 DREJTORIA RAJONALE  E MJEDISIT Ent publik
783 QEND.SHEND.DAJT Ent publik
785 QENDRA   SHENDETSORE  PULT Ent publik
786 QENDRA SHEND. KASTRIOT Ent publik
788 QENDRA SHENDETESORE PESHKOPI Ent publik
789 INSPEKTORIATI I PUNES Ent publik
790 STATISTIKA POGRADEC Ent publik
791 DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR Ent publik
792 DOGANA POGRADEC Ent publik
793 PROKURORIA BERAT Ent publik
794 GJYKATA APELIT KRIMEVE TE RENDA Ent publik
795 Shkolla e Mesme Profesionale, “Kolin Gjoka” Ent publik
796 QENDRA SHENDE.KOM.QENDER Ent publik
797 QENDRA SHENDETSORE KOLSH Ent publik
798 DREJT. RAJONALE PER KUFIRIN&MIGRACIONIN Ent publik
799 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KUKES Ent publik
800 FAKU. I STUD. TE INTEG. ME PRAK (FASTIP) Ent publik
801 DR.RAJONALE.KULTURES .KOMBETARE.SARANDE Ent publik
802 Muzeu Kombetar Gjethi Ent publik
804 QENDRA SOCIALE MULTIDISIPLINARE Ent publik
805 FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS Ent publik
806 SHERBIMI INFORMATIV I SHTETIT Ent publik
807 QENDRA SHENDETSORE ORENJE Ent publik
809 PROKURORIA E RRETHIT VLORE Ent publik
810 SPITALI RAJONAL BERAT Ent publik
811 QENDRA SHEND. TERTHORE Ent publik
812 DREJTORIA  RAJONALE E MJEDISIT VLORË Ent publik
813 BORDI KULLIMIT VLORE-SARANDE Ent publik
814 SHTEPIA QENDRORE USHTRISE Ent publik
815 ZYRA QEND RREGJISTR. TE PASURIVE Ent publik
818 SHERBIME NE PYJE KULLOTA SARANDE Ent publik
819 FAKULTETI   I   INFERMIERISE Ent publik
820 DREJT. RAJONALE SIG. SHOQERORE Ent publik
821 ENTI BANESAVE DURRES Ent publik
822 DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT DURRES Ent publik
825 ZYRA REGJ. PASURISE HAS Ent publik
826 ZYRA REGJ.PASURISE DEVOLL Ent publik
829 DENRA EK.ARSIMIT KUCOVE Ent publik
831 I.E.V.P INSTIT EGZEK  TE VENDIMEVE PENAL Ent publik
833 DREJTORI ARSIMORE PERMET Ent publik
834 ZYRA REGJISTRIMIT PASURIVE  PALUJTESHME Ent publik
835 INSPEKTORIATI PUNES Ent publik
836 INSTITUTI PERGJ. QENVE POLICISE Ent publik
838 PRESIDENCA REPUBLIKES Ent publik
841 BORDI I KULLIMIT TIRANE Ent publik
842 DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR Ent publik
845 DREJTORIA EKONOMIKE ARSIMIT, KULTURES SP Ent publik
846 GJYKATA SARANDE Ent publik
847 DREJTORIA E RRUGEVE  RURALE Ent publik
848 NDERMARJA  E SHERBIMEVE PUBLIKE Ent publik
852 POLICIA PYJORE Ent publik
853 Z.V.R.P.P VLORE Ent publik
854 MIREMBAJTJA E RRUGEVE RURALE Ent publik
855 NJESI PROJEKTI M.I.P.Z.B. Ent publik
856 BORDI KULLIMIT BERAT Ent publik
857 QENDRA SHEND. SARANDE Ent publik
858 QENDRA SHEND.DHIVËR Ent publik
859 QENDRA SHENDETSORE DELVIN Ent publik
860 QENDRA SHENDETSOR SLLOVE Ent publik
862 AGJENSIA SIGURIMEVE SHOQERORE PUKE Ent publik
863 POLIKLINIKA NR 4 Ent publik
864 QENDRA SHENDETESORE SHIJAK Ent publik
865 QENDRA SHENDETESORE  LIBOFSHE Ent publik
866 Q/SHENDET.DROPULL.POSHTEM Ent publik
867 QENDRA  SHENDETESORE VELCAN Ent publik
868 QENDRA  SHENDETSORE SHALË (B. LUMIT) Ent publik
869 QENDRA SHENDETSORE LENIE Ent publik
870 QENDRA SHENDETESORE LAC Ent publik
871 AUTORITETI I MBIKËQYRJES SË LOJËRAVE TE FATIT Ent publik
872 DREJTORIA SHERBIMIT SPITALIR KAVAJE Ent publik
873 AGJENCIA “A.SH.M.D.F” Ent publik
874 QENDRA”Q.K.T.V.DH.F” Ent publik
875 INST. GJEOSH. DHE ENERGJ,UJIT DHE MJEDIS Ent publik
876 AKADEMIA E ARTEVE SHKODËR Ent publik
877 SPITALI USHTARAK I FORCAVE TOKESORE Ent publik
878 AGJENCIA  PER ZHVILLIM   RAJONAL  2 TIRANE Ent publik
879 QENDRA KOMUNITARE MULTIFUNKSIONALE Ent publik
880 AGJENCIA   PER ZHVILLIM  EKONOMIK RAJONAL Ent publik
882 Fondi I Sigurimit të Detyrueshem Shendetesor D/MAT Ent publik
884 A.R.SH.M.B ELBASAN Ent publik
885 Agjensia e Punëve Publike Ent publik
886 DREJTORIA RAJONALE O.SH.K.SH ELBASAN Ent publik
887 D.R.O.SH.K.SH Ent publik
890 QENDRA SHEND. K. QENDER Ent publik
894 DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK LIBRAZHD Ent publik
895 DEGA E THESARIT Ent publik
896 AGJENCIA KOMB. E KERKIMIT SHKENCOR DHE INOVACIONIT Ent publik
897 PREFEKTURA SHKODER Ent publik
900 Fondi  Sigurimit te Detyr.te Kujdesit Shendetesor Ent publik
902 DREJTORIA  RAJONALE  MJEDISIT Ent publik
903 DREJTORIA  E  SHERBIMIT  SPITALOR  KOLONJE Ent publik
905 QENDRA SHENDETSORE LURE Ent publik
906 INSTITUTI I FIZIKES BERTHEMORE Ent publik
907 DREJT.SHENDETIT PUBLIK HAS Ent publik
908 SHOQERITE HUAMARRESE NE ADMINISTRIM Ent publik
909 DREJTORIA  RAJONALE  E MJEDISIT FIER Ent publik
910 QENDRA SHENDETSORE NR 2 ELBASAN Ent publik
911 RRUGET RURALE Ent publik
913 QENDRA SHENDETSORE KLOS Ent publik
914 ALUIZNI Ent publik
915 NDERMARJA E MIREMBAJTJES URBANE DHE RURALE PATOS Ent publik
916 QENDRA SHENDETESORE GOSE Ent publik
917 GALERIA KOMBETARE E ARTEVE Ent publik
918 AGJENCIA KOMB.BARNAVE DHE PAIS.MJEKESORE Ent publik
919 DREJTORIA E PERGJ.NR. 3 E PUNETOREVE TE QYTETIT Ent publik
920 QEND. KULT. USHTRISE REPARTI 6623 Ent publik
921 Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Dibër Ent publik
922 QENDRA SHENDETSOR ZAGORI Ent publik
923 DREJT. PARABURGIMIT KUKES Ent publik
924 ZYRA VENDORE PUNESIMIT HAS Ent publik
926 NDERMARJA E GJELBERIM NDRICIMIT Ent publik
927 “I.SH.M.P.U”  QARKU LEZHE Ent publik
928 QENDRA SHENDETSORE HYZGJOKAJ Ent publik
930 QEND. SHENDETSORE FIERZE Ent publik
931 QENDRA E BOTIMEVE ZYRTARE Ent publik
932 DREJTORIA D.R.Q.L.F.P.P.Z.V.L Ent publik
933 DREJTORIA  RAJONALE E MJEDISIT TIRANE Ent publik
934 DREJTORIA E PERGJITHSHME E TAKSES SE PASURISE Ent publik
935  Shkolla E Mesme Teknologjike “Hamdi Bushati “ Ent publik
936 GJYKATA ADMINISTRATIVE  SHKA.PARE DURRES Ent publik
937 QENDRA E TRAJNIMIT TE ADMINIS. TAT.  DOG Ent publik
938 MINIERA E QYMYRIT POGRADEC Ent publik
939 DREJT. RAJON. E SIGURIM.TE KUJDES. SHEND Ent publik
940 MONUMENTET E KULTURES Ent publik
941 FAKULTETI MJEKSISE Ent publik
943 DR.E I SPEKT SHTETROR TE PUNËS DHE SH,SH Ent publik
944 GJYKATA KUSHTETUESE Ent publik
945 GJYKATA ADMINIST. E SHKALLES SE PARE TIR Ent publik
946 QENDRA SHEND. ZAPOD Ent publik
947 DREJTORIA E STATISTIKES KUKES Ent publik
950 MUZEU KOMB. I PAVARESISE Ent publik
952 QENDRA SHENDETSORE RRASE Ent publik
954 UNIVERSITETI ‘ISMAIL QEMALI’ VLORE Ent publik
955 GJYKATA SHKALLES PARE LAC Ent publik
956 DREJTORIA E ARKIVIT QENDROR TE SIG. SHOQ Ent publik
957 UNIVERSITETI I TIRANES,FILIALI SARANDE Ent publik
958 PROKURORIA ELBASAN Ent publik
959 AUTORITETI I KONKURENCES Ent publik
960 PROKURORIA LAC Ent publik
961 QENDRA KULTURORE Ent publik
962 DEGA E PUNESIMIT Ent publik
963 INSTITUTI SHENDETIT PUBLIK Ent publik
964 GJYKATA APELIT DURRES Ent publik
965 AGJENSIA SIGURIMEVE SHOQERORE SKRAPAR Ent publik
966 ENTI KOMBTAR I BANESAVE Ent publik
967 REPARTI “731” Ent publik
968 ZYRA PASURIVE PALUAJTSHME Ent publik
969 QENDRA SHENDETSORE MALZI Ent publik
970 “Autoriteti Kombetar per CESK” Ent publik
971 DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT SOCIAL Ent publik
972 DREJTORIA E SPITALEVE SHKODER Ent publik
973 ZYRA VENDORE PUNESIMIT TEPELENE Ent publik
975 QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN Ent publik
976 ALUIZNI. Ent publik
977 DEGA THESARIT DELVINE Ent publik
978 DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE DURRES Ent publik
980 DREJTORIA E STATISTIKES Ent publik
981 ZYRA REGJ.PASURIVE SKRAPAR Ent publik
982 GJYKATA E APELIT Ent publik
983 UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES Ent publik
984 K U V E N D I Ent publik
985 MUZEU KOMBETAR Ent publik
986 SHKOLLA HOTELERISE  DHE TURIZMIT Ent publik
987 KOMISARIATI POLICISE SARANDE Ent publik
988 DREJT.SHEND.PUBLIK DELVINE Ent publik
989 REPARTI  USHTARAK 1040 Ent publik
990 AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE Ent publik
991 DREJT. ARSIMORE GJIROKASTE Ent publik
992 GJYKATA DIBER Ent publik
993 ZYRA ARSIMORE.MAT. Ent publik
994 DEGA THESARIT SKRAPAR Ent publik
995 GJYKATA TROPOJE Ent publik
997 UNIVERSITETI I SPORTEVE TE TIRANES Ent publik
998 AVOKATURA E SHTETIT Ent publik
999 BIBLOTEKA KOMBETARE Ent publik
1000 DREJTORIA RAJONALE E BUJQSISE E USHQIMIT Ent publik
1001 FAKULTETI GJEOLOGJI MINIERA Ent publik
1002 FAKULTETI INXHINERISE MEKANIKE Ent publik
1003 REPARTI    6002 Ent publik
1004 ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE Ent publik
1005 AGJENCIA  SIGURIMIT TE CILESISE NE ARSIMIN E LARTE Ent publik
1006 AGJENCIA KOMBETARE  E MJEDISIT Ent publik
1007 INSTITUTI I NXENESVE QE NUK SHIKOJNE Ent publik
1008 REPARTI I SIGUR. BREND. E CEREMONIALIT Ent publik
1009 SPIT. UNIVERS. OBSET.GJEN. KOCO GLOZHENI Ent publik
1010 DREJT. E SIG. TE INFOR. TE KLASIFIKUAR Ent publik
1011 QEND. KOMB. E VEPRIMTARIVE FOKLORIKE Ent publik
1012 UNIVERITETI ALEKSANDER XHUVANI Ent publik
1017 AGJENSIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE Ent publik
1018 DREJTORIA E BUJQESISE  DHE USHQIMIT Ent publik
1019 ZYRA REGJ.PASURIVE PALUAJTSHME BERAT Ent publik
1020 DEGA DOGANORE BERAT Ent publik
1022 DREJTORIA E BUJQESISE DHE USHQIMIT BERAT Ent publik
1024 INST.EKZEK.TE VENDIMEVE PENALE LUSHNJE Ent publik
1025 PROKURORIA POGRADEC Ent publik
1026 DEGA E SIGURIMEVE SHOQERORE Ent publik
1027 SPITALI I RRETHIT Ent publik
1028 SPITALI NEUROPSIKIATRIK Ent publik
1029 ATELIA E MONUMENTEVE KULT Ent publik
1030 SHTEPIA E FOSHNJES Ent publik
1031 DREJTORIA ARSIMORE KUKES Ent publik
1032 QENDRA SHENDET. UJMISHT Ent publik
1034 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE LEZHE Ent publik
1035 DEGA E DOGANES LEZHE Ent publik
1036 ZYRA REGJISTRIMIT PASURISE LAC Ent publik
1037 DEGA THESARIT PUKE Ent publik
1038 ZYRA PUNESIMIT PUKE Ent publik
1039 QENDRA SHENDET. MARKAT Ent publik
1040 QENDRA SHENDET. KOLONJE Ent publik
1041 QENDRA SHENDETSOR KRAHES Ent publik
1042 QENDRA SHEND. LUFTINJE Ent publik
1043 QENDRA SHEND. RRESHEN Ent publik
1044 QEND.SHEND. PETRELE Ent publik
1045 POLIKLINIKA NR 9 Ent publik
1046 QEND.SHEND.PREZE Ent publik
1047 QENDRA SHENDETSORE NR.6 Ent publik
1048 ZYRA SHQIPTARE PER TE DREJTAT E AUTORIT Ent publik
1049 QENDA SHENDETESORE LAGJA 15 TETORI Ent publik
1050 QENDRA SHEND. KOM.QENDER Ent publik
1051 DREJT. E SHENDETIT PUBLIK Ent publik
1052 QENDRA SHENDETSORE TEMAL Ent publik
1053 QENDRA   SHENDETSORE  VAU I DEJES Ent publik
1054 QENDRA  SHENDETSORE  NR. 1 Ent publik
1055 QENDRA SHENDETSORE NR 3 Ent publik
1056 QENDRA SHENDETSORE KRUME Ent publik
1057 QENDRA SHENDETSORE NOVOSELE Ent publik
1059 QENDRA SHENDETSORE QUKES Ent publik
1060 QENDRA SHENDETSORE HOTOLISHT Ent publik
1061 QENDRA SHENDETSORE RRAJCE Ent publik
1062 DR.QENDRA SHENDETSORE KUKES Ent publik
1063 QENDRA SHEND. FSHATI FSHAT Ent publik
1064 FAK. I TEKNOLLOGJISE SE INFORMACIONIT Ent publik
1065 NJESIA E ZBATIMIT TE PROJEKTIT PIU Ent publik
1066 QENDRA SHENDETSORE COROVODE Ent publik
1067 QEND. NDERINSTITUCI. OPERACIONALE DETARE Ent publik
1068 E K B Ent publik
1069 INST.I STUD.TE KRIM. E PAS. E KOM.NE SHQ Ent publik
1070 AGJENCIA MBIKEQYRJES SE FALIMENTIT Ent publik
1071 FAKULTETI I MJEKESISE DENTARE Ent publik
1072 SHKOLLA PROFESIONALE”NDRE MJEDA”BUSHAT Ent publik
1073 DREJTORIA RAJONALE E MJEDISIT QARKUT EL Ent publik
1074 DREJTORIA  E  BUJQËSISË LUSHNJE Ent publik
1075 QENDRA KOMBETARE TRANZITORE  E EMERGJENCES Ent publik
1076 INSPEKTORIATI  SHTETEROR  SHENDETESOR QARKU  KORÇE Ent publik
1077 DEGA E SIGURIMIT TE DETYRUSHEM TE KUJDESIT SHENDET Ent publik
1078 QENDRA  ARSIMORE  POGRADEC Ent publik
1079 DREJTORIA E ALUIZNI -T KRUJE Ent publik
1080 ND.SHERBIMIT PYJOR,SHFRYTEZIM,MIREMBAJTJE RRUGEVE. Ent publik
1081 AGJ.RAJON. SHERB.VETERINAR DHE MBROJTES SE BIMEVE Ent publik
1082 DREJTORIA E PËRGJITHSHME E THESARIT Ent publik
1083 MBROJTJA NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI Ent publik
1084 Agjencisë  Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë Ent publik
1085 AGJENCIA RAJONALE E EKSTENSIONIT BUJQËSOR SHKODËR Ent publik
1086 “NDERMARJA PASTRIM,GJELBERIM, MIREMBAJTJE VARREZA” Ent publik
1087 DREJ.RAJ. E OPERAT. TE KUJDESIT SHENDETSOR SHKODER Ent publik
1088 ZYRA ARSIMORE PUKE Ent publik
1089 ZYRA REGJ.PASURISE KUCOVE Ent publik
1090 QENDRA SHENDETESORE ZEJMEN Ent publik
1091 DEGA THESARIT LAC Ent publik
1092 QEND. SHENDETESORE LUKOVE Ent publik
1093 Urdhri i Psikologut Ent publik
1094 QEND.SHEND.FARKE E MADHE Ent publik
1095 NENPREFEKTI  SARANDE Ent publik
1096 DREJTORIA RRUGEVE RURALE BERAT Ent publik
1098 SHENDETI PUBLIK SARANDE Ent publik
1099 INSTITUCION PARABURGIMI Ent publik
1100 DREJTORIA  BUJQESISE DHE USHQIMIT Ent publik
1101 QENDRA SHEND. SHISHTAVEC Ent publik
1102 QENDRA SHENDTETSOR KOMSI Ent publik
1103 ZYRA RAJONALE SHERBIMIT SOCIAL SHTETEROR Ent publik
1104 DR RAJ E KULTURES KOMBETARE Ent publik
1106 REPARTI USHTARAK  NR  1601 Ent publik
1108 ZYRA PUNES SKRAPAR Ent publik
1109 D.R. E SHËNDETIT PUBLIK DIBËR. Ent publik
1110 INJSTITUTI RIEDUKIMIT  325 Ent publik
1113 DHOMA E TREGETISE FIER Ent publik
1116 KOMISJONERI PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINI Ent publik
1118 DREJT.SHEND.PUBIK TEPELENE Ent publik
1120 QENDRA SHENDETSORE ODRIE Ent publik
1121 INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR D.R.Q ELBASAN Ent publik
1122 INSPEKTORITI SHTETËROR I PUNES Ent publik
1123 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES Ent publik
1124 INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR DEGA DURRES Ent publik
1125 DREJTORIA KUJDESIT SHENDETES Ent publik
1126 QENDRA SHEND. KSAMIL Ent publik
1127 DREJTORIA SHERBIMIT PARESOR Ent publik
1128 DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISE INDUSTRIALE Ent publik
1129 QENDRA  SHENDETËSORE  RRETHINA Ent publik
1131 QENDRA E REKRUTIM MOBILIZIMIT FIER Ent publik
1132 QEND SHEND.K.KAMEZ Ent publik
1133 QENDRA SHENDETSORE ORIKUM Ent publik
1134 QENDRA SHENDETSORE KUKUR Ent publik
1135 INSPEKTORIATI I PUNES Ent publik
1136 DREJTORIA E A.L.U.I.Z.N.I.T. Ent publik
1137 DEGA THESARIT KUCOVE Ent publik
1138 QENDRA SHEND. QESARAT Ent publik
1139 SHKOLLA MJESHTRIS SPORTIVE Ent publik
1141 SHTEPIA E FOSHNJES Ent publik
1142 ARKIVI QENDROR TEKNIK I NDËRTIMIT Ent publik
1145 DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KUCOVË Ent publik
1146 NJËSIA E ZBATIMIT TE PROJEKTIT Ent publik
1148 ZYRA ARSIMORE GRAMSH Ent publik
1149 QENDRA SHENDETSORE POGON Ent publik
1150 QENDRA SHEND. ZALL RECI Ent publik
1151 QENDRA  SHENDETSORE CERRAVE Ent publik
1152 QENDRA SHEND. MAQELLARE Ent publik
1153 STATISTIKA DEVOLL Ent publik
1154 D/R.F.D.S KUJDESIT SHËNDETESOR DIBER Ent publik
1156 QENDRA SHENDETËSORE OTLLAK Ent publik
1158 INSTITUTI I STUDIMEVE EUROPIANE Ent publik
1159 QENDRA SHEND. KASTRAT Ent publik
1160 DR.SHENDETIT PUBLIK KOPLIK Ent publik
1161 QENDRA SHENDET. BILISHT Ent publik
1162 DREJTORIA RAJONALE REZ. MAT SHTETIT ELB. Ent publik
1164 Shkolla profesionale  “Mihal Shahini” Ent publik
1166 PROJEKTI PER RIMEKEMBJEN E ENERGJISE Ent publik
1168 QENDRA SHENDETSORE FINIQ Ent publik
4 BASHKIA KUKES Ent publik bashki/komun
14 BASHKIA TEPELENE Ent publik bashki/komun
16 KOMUNA NDROQ Ent publik bashki/komun
52 KOMUNA MILOT Ent publik bashki/komun
60 KOMUNA ARREN Ent publik bashki/komun
61 KOMUNA LAZARAT Ent publik bashki/komun
64 ND. KOMUNALE TEPELENE Ent publik bashki/komun
65 KOMUNA KOLSH Ent publik bashki/komun
71 BASHKIA VORE Ent publik bashki/komun
75 KOMUNA KODER THUMANË Ent publik bashki/komun
79 Bashkia  Mirditë Ent publik bashki/komun
90 KOMUNA SHISHTAVEC Ent publik bashki/komun
91 KOMUNA SURROJ Ent publik bashki/komun
92 BASHKIA LEZHE Ent publik bashki/komun
95 KOMUNA MARKAT Ent publik bashki/komun
105 KOMUNA SHTIQEN Ent publik bashki/komun
108 KOMUNA.KALA E DODES Ent publik bashki/komun
110 NJESIA BASHKIAKE NR 5 Ent publik bashki/komun
111 KOMUNA “POGON” Ent publik bashki/komun
113 KOMUNA LURË Ent publik bashki/komun
118 KOMUNA MALZI Ent publik bashki/komun
119 KOMUNA BRATAJ Ent publik bashki/komun
124 BASHKIA   PUSTEC Ent publik bashki/komun
130 KOMUNA KARBUNAR Ent publik bashki/komun
132 KOMUNA CUDHI Ent publik bashki/komun
141 BASHKIA RRUBIK Ent publik bashki/komun
145 KOMUNA TERTHORE Ent publik bashki/komun
149 BASHKIA VAU – DEJËS Ent publik bashki/komun
151 KOMUNA ZAPOD Ent publik bashki/komun
157 BASHKIA KLOS Ent publik bashki/komun
162 KOMUNA FANE Ent publik bashki/komun
163 BASHKIA KRUJE Ent publik bashki/komun
164 BASHKIA E TIRANES Ent publik bashki/komun
165 BASHKIA MALESI E MADHE Ent publik bashki/komun
183 BASHKIA DIBER Ent publik bashki/komun
194 BASHKIA HIMARE Ent publik bashki/komun
198 KOMUNA PETRELE Ent publik bashki/komun
200 KOMUNA KELMEND Ent publik bashki/komun
202 KOMUNA PIRG Ent publik bashki/komun
204 KOMUNA SELIT Ent publik bashki/komun
207 BASHKIA MEMALIAJ Ent publik bashki/komun
217 BASHKIA PERMET Ent publik bashki/komun
221 KOMUNA BUZ Ent publik bashki/komun
224 KOMUNA XIBER Ent publik bashki/komun
225 KOMUNA ZEJMEN Ent publik bashki/komun
226 BASHKIA KONISPOL Ent publik bashki/komun
238 KOMUNA LIS Ent publik bashki/komun
240 KOMUNA BICAJ Ent publik bashki/komun
241 KOMUNA LUNIK Ent publik bashki/komun
247 BASHKIA SELENICE Ent publik bashki/komun
251 BASHKIA LIBOHOVE Ent publik bashki/komun
252 KOMUNA TERPAN Ent publik bashki/komun
256 KOMUNA GRESHICE Ent publik bashki/komun
257 KOMUNA UJMISHT Ent publik bashki/komun
262 KOMUNA GRYKE-CAJE Ent publik bashki/komun
265 KOMUNA BUBQ Ent publik bashki/komun
273 KOMUNA PROGER Ent publik bashki/komun
276 KOMUNA    DERMENAS Ent publik bashki/komun
278 KOMUNA GURRE Ent publik bashki/komun
285 BASHKIA KAVAJE Ent publik bashki/komun
291 KOMUNA TREBISHT Ent publik bashki/komun
298 KOMUNA RRAJCE Ent publik bashki/komun
302 KOMUNA CEPAN Ent publik bashki/komun
305 BASHKIA BURREL Ent publik bashki/komun
307 KOMUNA NIKEL Ent publik bashki/komun
316 KOMUNA KRABE Ent publik bashki/komun
318 KOMUNA BALLDRE Ent publik bashki/komun
319 BASHKIA  MALLAKASTËR Ent publik bashki/komun
332 KOMUNA XHAFZOTAJ Ent publik bashki/komun
334 BASHKIA RROGOZHINE Ent publik bashki/komun
337 KOMUNA ZHEPE Ent publik bashki/komun
338 KOMUNA KALIS Ent publik bashki/komun
339 BASHKIA FIER Ent publik bashki/komun
344 KOMUNA RRASHBULL Ent publik bashki/komun
347 KOMUNA BUSHTICE Ent publik bashki/komun
349 KOMUNA HOCISHT Ent publik bashki/komun
352 KOMUNA TOPOJAN Ent publik bashki/komun
359 BASHKIA BELESH Ent publik bashki/komun
366 KOMUNA LIBONIK Ent publik bashki/komun
369 BASHKIA   DIVJAKE Ent publik bashki/komun
386 KOMUNA QENDER Ent publik bashki/komun
387 KOMUNA KRAHES Ent publik bashki/komun
388 KOMUNA VOSKOP Ent publik bashki/komun
393 KOMUNA RUKAJ Ent publik bashki/komun
399 KOMUNA LUKOVE Ent publik bashki/komun
404 BASHKIA COROVODE Ent publik bashki/komun
405 BASHKIA – DURRES Ent publik bashki/komun
409 KOMUNA BOGOVE Ent publik bashki/komun
410 KOMUNA BLERIM Ent publik bashki/komun
414 KOMUNA REC Ent publik bashki/komun
425 BASHKIA BULQIZE Ent publik bashki/komun
426 KOMUNA FRAKULL Ent publik bashki/komun
427 KOMUNA SHENGJERGJ Ent publik bashki/komun
432 NJESIA BASHKIAKE  NR  9 Ent publik bashki/komun
433 KOMUNA GRABIAN Ent publik bashki/komun
441 BASHKIA POLICAN Ent publik bashki/komun
449 KOMUNA QENDER BILISHT Ent publik bashki/komun
450 KOMUNA ZALL HERR Ent publik bashki/komun
464 KOMUNA KASTRIOT Ent publik bashki/komun
470 KOMUNA CUKALAT Ent publik bashki/komun
482 KOMUNA  BERXULLE Ent publik bashki/komun
497 KOMUNA LUNXHERI Ent publik bashki/komun
506 KOMUNA TEMAL Ent publik bashki/komun
507 KOMUNA CEPO Ent publik bashki/komun
512 KOMUNA HELMAS Ent publik bashki/komun
519 BASHKIA KURBIN Ent publik bashki/komun
526 KOMUNA  ZAGORI Ent publik bashki/komun
528 KOMUNA BALDUSHK Ent publik bashki/komun
540 BASHKIA  DEVOLL Ent publik bashki/komun
546 BASHKIA POGRADEC Ent publik bashki/komun
549 BASHKIA TROPOJE Ent publik bashki/komun
550 KOMUNA FIERSHEGAN Ent publik bashki/komun
558 BASHKIA GJIROKASTER Ent publik bashki/komun
559 BASHKIA FINIQ Ent publik bashki/komun
560 KOMUNA KACINAR Ent publik bashki/komun
561 KOMUNA MESOPOTAM Ent publik bashki/komun
579 KOMUNA  PASKUQAN Ent publik bashki/komun
585 KOMUNA SHOSH Ent publik bashki/komun
588 KOMUNA KOTE Ent publik bashki/komun
589 KOMUNA KSAMIL Ent publik bashki/komun
600 KOMUNA  KOLONJË Ent publik bashki/komun
602 BASHKIA VLORE Ent publik bashki/komun
625 KOMUNA QAFE MALI Ent publik bashki/komun
632 KOMUNA KUTE Ent publik bashki/komun
639 KOMUNA VITHKUQ Ent publik bashki/komun
641 KOMUNA SHKREL Ent publik bashki/komun
668 BASHKIA KAMEZ Ent publik bashki/komun
674 KOMUNA DRENOVE Ent publik bashki/komun
697 KOMUNA LUMAS Ent publik bashki/komun
705 KOMUNA RRUZHDIE Ent publik bashki/komun
707 KOMUNA DROPULLIT SIPERM Ent publik bashki/komun
709 KOMUNA VLLAHINE Ent publik bashki/komun
712 KOMUNA PEZE Ent publik bashki/komun
716 NJESIA BASHKIAKE NR. 8 Ent publik bashki/komun
740 KOMUNA POJAN Ent publik bashki/komun
745 KOMUNA ISHEM Ent publik bashki/komun
746 KOMUNA ” PREZE “ Ent publik bashki/komun
750 NDERM.SHERB.BASHKIAKE Ent publik bashki/komun
751 KOMUNA LUZNI Ent publik bashki/komun
755 KOMUNA ARRAS Ent publik bashki/komun
760 KOMUNA FUSHE ÇIDHEN Ent publik bashki/komun
761 KOMUNA VAQAR Ent publik bashki/komun
763 KOMUNA  DAJT Ent publik bashki/komun
767 KOMUNA KASHAR Ent publik bashki/komun
771 KOMUNA NGRACAN Ent publik bashki/komun
781 NJESIA BASHKIAKE NR 1 Ent publik bashki/komun
782 KOMUNA QENDER  SKRAPAR Ent publik bashki/komun
784 NJESIA BASHKIAKE  NR 10 Ent publik bashki/komun
787 KOMUNA DERJAN Ent publik bashki/komun
803 KOMUNA   ZALL – BASTAR Ent publik bashki/komun
823 KOMUNA KRUTJE Ent publik bashki/komun
824 KOMUNA GJORICE Ent publik bashki/komun
827 KOMUNA QENDER Ent publik bashki/komun
828 KOMUNA HEKAL Ent publik bashki/komun
832 KOMUNA FSHAT MEMALIAJ Ent publik bashki/komun
837 NJESIA BASHKIAKE   NR 6 Ent publik bashki/komun
840 NJESIA BASHKIAKE NR 11 Ent publik bashki/komun
843 BASHKIA  PATOS Ent publik bashki/komun
844 KOMUNA KAJAN Ent publik bashki/komun
849 KOMUNA VRESHTAS. Ent publik bashki/komun
850 KOMUNA GORE Ent publik bashki/komun
889 KOMUNA BUSHAT Ent publik bashki/komun
891 KOMUNA PERPARIM Ent publik bashki/komun
892 KOMUNA PICAR Ent publik bashki/komun
893 KOMUNA VRANISHT Ent publik bashki/komun
898 BASHKIA KORCE Ent publik bashki/komun
899 KOMUNA VELCAN Ent publik bashki/komun
901 KOMUNA KOMSI Ent publik bashki/komun
904 KOMUNA BAZ Ent publik bashki/komun
912 KOMUNA MUHURR Ent publik bashki/komun
925 KOMUNA SHUSHICE. Ent publik bashki/komun
929 KOMUNA FARKE Ent publik bashki/komun
942 BASHKIA FUSHE-KRUJE Ent publik bashki/komun
949 KOMUNA   PORTEZ Ent publik bashki/komun
951 KOMUNA MOLLAJ Ent publik bashki/komun
953 BASHKIA PEQIN Ent publik bashki/komun
979 BASHKIA ROSKOVEC Ent publik bashki/komun
996 KOMUNA DESHNICE Ent publik bashki/komun
1013 KOMUNA LABINOT MAL Ent publik bashki/komun
1014 KOMUNA SHUSHICE Ent publik bashki/komun
1015 KOMUNA ZAVALINE Ent publik bashki/komun
1016 KOMUNA BRADASHESH Ent publik bashki/komun
1021 BASHKIA URA-VAJGURORE Ent publik bashki/komun
1023 KOMUNA ROSHNIK Ent publik bashki/komun
1033 KOMUNA KOLSH Ent publik bashki/komun
1097 KOMUNA SHUPENZE Ent publik bashki/komun
1105 KOMUNA TREBINJE Ent publik bashki/komun
1107 “KOMUNA GOLEM” Ent publik bashki/komun
1112 KOMUNA SLLOVE Ent publik bashki/komun
1114 KOMUNA HUDENISHT Ent publik bashki/komun
1115 KOMUNA RRAPE Ent publik bashki/komun
1119 KOMUNA LUZ I VOGEL Ent publik bashki/komun
1130 KOMUNA GREKAN Ent publik bashki/komun
1140 KOMUNA SUC Ent publik bashki/komun
1143 KOMUNA GRUEMIRE Ent publik bashki/komun
1144 KOMUNA QENDER KOPLIK Ent publik bashki/komun
1147 KOMUNA VENDRESHE Ent publik bashki/komun
1155 KOMUNA VELIPOJE Ent publik bashki/komun
1157 KOMUNA SYNEJ Ent publik bashki/komun
1163 KOMUNA NOVOSELE Ent publik bashki/komun
1165 KOMUNA LESHNJE Ent publik bashki/komun
1167 BASHKIA PUKE Ent publik bashki/komun
3 KLUBI I FUTBOLLIT VLLAZNIA klube futbolli
11 KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA klube futbolli
18 F.K. APOLLONIA SH.A. klube futbolli
21 KLUBI SHUMESPORTESH POGRADEC klube futbolli
22 KF LUFTËTARI klube futbolli
36 FUTBOLL CLUB BESA klube futbolli
40 KLUBI I FUTBOLLIT LUSHNJA 1930 klube futbolli
44 Klubi i Futbollit SOPOTI SHA klube futbolli
53 F.K ELBASANI SH.A klube futbolli
80 SPORT KLUB HIMARA klube futbolli
84 K.F. NAFTETARI klube futbolli
173 KLUBI SPORTIV KASTRIOTI klube futbolli
211 Klubi Futbollit LUZ I VOGEL 2008 klube futbolli
234 KLUBI FUTBOLLIT ADRIATIKU MAMURRAS klube futbolli
254 MAKLUBE TRADE CO. klube futbolli
335 FK LUSHNJA  SHA klube futbolli
398 ” F.K.KAMZA” klube futbolli
446 KLUBI I MUNDJES KUKES klube futbolli
469 KLUBI I FUTBOLLIT SKËNDERBEU  SH.A klube futbolli
554 KLUBI SPORTIV STUDENTI klube futbolli
581 KLUBI SPORTIV “SOPOTI” klube futbolli
612 QENDRA KULTURORE DHE KLUBI I SPORTIT klube futbolli
738 KLUBI SPORTIV “KASTRIOTI” klube futbolli
808 KLUBI  SHUME SPORTESH klube futbolli
839 KLUBI SHUMESPORTESH PARTIZANI klube futbolli
948 KLUBI SPORTIV TIRANA klube futbolli
1058 KLUBI I FUTBOLLIT “KORABI” klube futbolli
1111 KLUB  FUTBOLLI  “LUFTETARI” klube futbolli
1117 KLUBI SPORTIV GRAMSH klube futbolli
1169 KLUBI SHUMESPORTESH KORABI klube futbolli
39 ALBMINIERA sh.a. Sh A Shtetrore
50 TIPOGRAFIA  USHTARAKE Sh A Shtetrore
99 KOMBINATI I SHEQERIT Sh A Shtetrore
103 ND  TRAJTIMIT TE STUDENTEVE  NR 3 Sh A Shtetrore
126 AEROPORTI “NENE TEREZA” Sh A Shtetrore
153 INST.STUD.PROJEKT.GJEOLOGJISE Sh A Shtetrore
156 NDERMARJA GJEOLOGJIKE Sh A Shtetrore
175 MONTIME  INDUSTRIALE Sh A Shtetrore
193 ”Trajtimi i Studenteve” Sh A Shtetrore
196 RREGJISTRI DETAR SHQIPTAR Sh A Shtetrore
203 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh A Shtetrore
255 ALBKONTROLL Sh A Shtetrore
286 TRAJTIM I STUDENTEVE SH.A. VLORE Sh A Shtetrore
325 DREJTORIA E UJRAVE Sh A Shtetrore
485 SHPERNDARJA E LIBRIT SHKOLLOR Sh A Shtetrore
592 NDERMARRJA RRUGEVE RURALE POGRADEC Sh A Shtetrore
682 Porti Detar Shengjin Sh A Shtetrore
830 OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST Sh A Shtetrore
888 Prodhim Veshje Ushtarake Sh A Shtetrore
974 Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh A Shtetrore
5 Ujësjellës Kanalizime Kukes sh.a Ujësjellës
6 NDERMARJA E UJESJELLSIT PATOS Ujësjellës
12 Ujësjellësi Tepelene Ujësjellës
13 Ujësjellës Kanalizime Poliçan Ujësjellës
20 SH.A UJËSJELLËS HAS Ujësjellës
24 UJËSJELLËS-KANALIZIME TROPOJE Ujësjellës
25 Ujësjellës – Shërbime Komunale Krastë – Martanesh Ujësjellës
26 ND.UJESJ.FSHAT GJIROKASTER Ujësjellës
33 SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME KELCYRE Ujësjellës
34 UJËSJELLËS BULQIZE  Sh.a Ujësjellës
37 Ujësjellës Kanalizime Malesi e Madhe Ujësjellës
43 Ujësjellës Kanalizime Dibër Ujësjellës
45 SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME LIBOHOVE Ujësjellës
49 UJËSJELLËSI FSHAT SHKODER Ujësjellës
54 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër Ujësjellës
59 Ujësjellës Kanalizime Fushe Arrez Ujësjellës
62 Ujësjellës – Kanalizime Kurbin Ujësjellës
66 Ujësjellës kanalizime sh.a Skrapar Ujësjellës
69 UJËSJELLËS KANALIZIME PUKE Sh.a Ujësjellës
73 “Ujësjellës – Kanalizime” Sh.a. Divjakë Ujësjellës
94 Ujësjellës Kanalizime Fier sh.a. Ujësjellës
100 SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME MIRDITE Ujësjellës
101 NDERMARJA UJESJELLSIT KANALIZIME KAMEZ Ujësjellës
106 UJËSJELLËS KANALIZIME ROSKOVEC Ujësjellës
167 UJËSJELLËS KANALIZIME DELVINE  Sh.a Ujësjellës
169  SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME BASHKIA PUSTEC Ujësjellës
172 Ujësjellës-Kanalizime Rubik Ujësjellës
268 UJËSJELLËSI PERMET Ujësjellës
290 Ujësjellës Kanalizime Kavaje sh.a. Ujësjellës
314 UJËSJELLËS – KANALIZIME MALLAKASTER Ujësjellës
382 ND.UJËSJELLËS KANALIZIME Ujësjellës
511 UJËSJELLËSI KANALIZIME BASHKIA KAMËZ Ujësjellës
513 Ujësjellës Kanalizime Maliq Ujësjellës
570 UJËSJELLËS – KANALIZIME ELBASAN Ujësjellës
575 UJËSJELLËS KANALIZIME KONISPOL Ujësjellës
654 SH.A. UJËSJELLËS-KANALIZIME Ujësjellës
667 UJËSJELLËSI FSHAT ELBASAN Ujësjellës
680 UJËSJELLËS KANALIZIME SHIJAK Ujësjellës
681 UJËSJELLËS KANALIZIME SH.A DROPULL Ujësjellës
691 Ujësjellës Kanalizime Sarande sh.a. Ujësjellës
816 Ujësjellësi Berat-Kuçove Ujësjellës
817 Ujësjellës Kanalizime Shkodër Ujësjellës
851 UJËSJELLËSI SH.A. NOVOSELE Ujësjellës
861 Ujësjellës Kanalizime Orikum sh.a. Ujësjellës
881 Ujësjellës Kanalizime Vora Ujësjellës
883 Ujësjellës Kanalizime  SH.A Finiq Ujësjellës

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu