Nga ana e shum mediave në vënd kanë denoncuar publikisht skandalin e bërë nga ashtu quajturi niveli më i lartë në drejtësi Komisionerja  Brunilda Bekteshi. Kallzimi mban datën 27.10.2020 i bërë si publikisht ashtu dhe i shkruar nga një shoqatë prokurorësh.

Veprimet e Komisioneres Brunilda Bekteshi na çojnë në dyshim, se  kontrolli i sistemit të drejtësisë është i kapur nga krimi dhe nga persona pa personalitet dhe të papastër të cilët kanë fshehur pasuri të panumërta.

Rasti që po ju parashtrojmë është skandal ekstrem i një punonjësi që kontrollon të drejtën në shtetin Shqiptar dhe organ i akuzës SPAK duhet të kryej veprime të thjeshta që të arrij në konkluzionin e faktit penal .

Rasti që po ju parashtrojmë është flagrant Kriminal dhe drejtësia jonë e re , nuk meret me goditjen e falsifikimeve të bëra nga këta zyrtarë , por është e angazhuar të arrestoj persona të vdekur vetëm me një qëllim që të sfumoj çështjet politike dhe të mbroj kryetarin e partisë nga ndërshkimi.

Komisioneria  Brunilda Bekteshi ka lidhur një kontratë noteriale e cila ka  Nr 227 Rep dhe NR 96 Koll , datë 29.01.2009 përpara të noteres Albana Hoxha me NBG BANK e cila  ka marë një kredi për blerjen e një shtëpie,

Kontrata noteriale Nr 227 Rep dhe NR 96 Koll , datë 29.01.2009është pjesë përbërse e sajë   kartela e pasurisë me Zonë Kadastrale 8513, dhe nr. Pasurie 6/609+1-38, volum 78 , faqe 31,  adresa e pasurisë është në Qytetin e Durrësit  dhe pikërisht në Shkëmbin e Kavajës.

Kjo  pronë është në emër të shtetasit Dorian Balla,  dhe kjo shtëpi është bërë shitje me kusht në dy emra të tjerë të cilët duhet të hetohen nga ana e SPAK.

Për këtë rast falsifikimi lindin dyshime se :

A  e ka fshehur Brunilda Bekteshi pasurisë me Zonë Kadastrale 8513 dhe nr. Pasurie 6/609+1-38, volum 78 , faqe 31 me ?

Çfar lidhje  ka  kartela e pasurisë me Zonë Kadastrale 8513 dhe nr. Pasurie 6/609+1-38, volum 78 , faqe 31 me kontratën Nr 227 Rep dhe NR 96 Koll , 29.01.2009 , pasi kartela e pasurisë mban vitin 2017 dhe jo vitin 2009 kur është bërë kontrata?

Çfar lidhjesh ka Brunilda Bekteshi me blersit e pasurisë me Zonë Kadastrale 8513 dhe nr. Pasurie 6/609+1-38, volum 78 , faqe 31?

Pse Brunilda Bekteshi ka fshehur pasurinë ndodhur në Zonën Kadastrale 8513 dhe nr. Pasurie 6/609+1-38, volum 78 , faqe 31?

Njëkohësisht po në  kontratën Nr 227 Rep dhe NR 96 Koll , 29.01.2009 të noteres Albana Hoxha , për blerjen e kësaj pasurie  është lënë peng shtëpia e blerë në vitin 2007,  dhe pikërisht pasuria me nr 102/14+1-44, faqe 41, sipërfaqe 75.52 m2, ndodhur në zonën kadasterale 3292, me adresë rruga  “Komuna e Parisit”, Selitë , Tiranë.

Në pikën 1 të kontratës së Nr 227 Rep dhe NR 96 Koll , 29.01.2009,  të noteres Albana Hoxha , është e shkruajtur që kjo kredi është marë për blerjen e një shtëpie, e cila ndodhet në rrugën Sadik Petrela në qytetin e Tiranës.

Atëher lind pyetja pse  Brunilda Bekteshi ka fshehur pasurinë e llojit apartament e ndodhur në rrugën Sadik Petrela në qytetin e Tiranës.

Verifikimi i këtyrë veprimeve është shum i thejsht por mesa duket SPAK është neglizhent dhe nuk vepron sic e përcakton ligji, për veprimtarinë hetimore.

SPAK ka afate matematikotre në kryrjen e veprimrvr verifikuese dhe më pas regjistrimin e një proçedimi , njëkohësisht në SPAK  Brunilda Bekteshi ëhtë kallzuar edhe për Falsifikimin e Vendimit të subjektit Irena Brahimi.

Nga burime kofidenciale na rezulton se kallzimi i datës 27.10.2020 akoma nuk është regjistruar si proçedim por është në verifikim,ky veprim i kryer nga SPAK, bije ndesh nga me kodin e Proçedurës Penale dhe pikërisht me nenin 287  të Kodit të Proçedurës Penal që ka të bëj me Regjistrimin e njoftimit të veprave penale , Prokurori shënon në regjistër çdo njoftim të veprës penale që i vjen ose që ka marrë me iniciativën e vet dhe në të njëjtën kohë ose nga momenti në të cilin rezulton, emrin e personit të cilit i atribuohet vepra penale.

Dhe njëkohësisht SPAK është duke vepruar në kushte flagrante me nenin  291 të K.Pr. Penale që citon qartë se Vendimi për mosfillimin e procedimit (Shtuar pikat 3, 4, 5 dhe fjalë në pikën 1, ndryshuar pika 2 me ligjin nr. 35/2017, datë 30.3.2017) 1. Kur ekzistojnë rrethanat që nuk lejojnë fillimin e procedimit, prokurori jep vendim të arsyetuar për mosfillimin e procedimit brenda 15 ditëve nga regjistrimi i kallëzimit.

Pra kjo shkelje na bënë të dyshojmë se instucionet e drejtësisë së re nuk funksionojnë conform ligjeve por më keq se drejtësia e vjetër. Burimi: alba-news

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu